Eiropas Savienības struktūrfondi

Eiropas Sociālais fonds

Nr.p.k.

Projekta nosaukums

Finansētājs

Projekta Summa

Kontaktpersona

Statuss

1.

Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/001 “Skaņu pastiprinošo sistēmu ilgtermiņa ietekme uz skolotāju balss slodzes samazināšanu un verbālo instrukciju izpratnes uzlabošanu skolēniem”

Termiņš no 01.10.2017 līdz 30.09. 2020. (36 mēneši)

ESF Pēcdokorantūras pētniecības atbalsts

EUR 133 805,88

līdzfinansējums

EUR 6 689,88

inga.vasermane@liepu.lv

baiba.trinite@liepu.lv

Īstenošanā

2.

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumu organizēšana Kurzemes reģionā. 8.3.2.1/16/I/002

VISC vadošais partneris

ESF Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai

EUR 6984,10

guna.puce@liepu.lv

ieva.ozola@liepu.lv

Īstenošanā

3.

“Kompetenču pieeja mācību saturā” 8.3.1.1/16/I/002

VISC vadošais partneris

ESF Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana

EUR 171 076,00

dina.bethere@liepu.lv

Īstenošanā

4.

1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" Nr.1.1.1.5/18/I/018 Pētniecības, inovāciju un starptautiskās sadarbības zinātnē veicināšana Liepājas universitātē

ESF

EUR 104 511

inga.vasermane@liepu.lv

Īstenošanā

5.

Studiju programmu fragmentācijas samazināšana LiepU, 8.2.1.0/18/I/002

ESF

466 782.00

linda.pavitola@liepu.lv

īstenošanā

6.

Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Universitātē, 8.2.3.0/18/A/017

ESF

757 100.00

inta.kulberga@liepu.lv

īstenošanā

7.

Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība, 8.2.2.0/18/I/003

ESF

474 131.00

liga.krumina@liepu.lv

Īstenošanā

8.

Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās Liepājas universitātē, 8.2.2.0/18/A/021

ESF

 EUR 566 651,30

Irina.strazdina@liepu.lv

Īstenošanā

9.

8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

neformālās izglītības programmas “Datorprogrammas interjera noformējumam (SweetHome 3D, SketchUP, CorelDraw) pamati” īstenošana Nr. 8.4.1.0/16/I/001

ESF

360 EUR/ Apmācāmai personai

10% līdzmaksājums no strādājošas pašnodarbinātas personas, 90% projekta finansējums

luo@liepu.lv

Īstenošanā

10.

1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.3.pasākuma "Inovāciju granti studentiem"

ESF

inta.kulberga@liepu.lv

Sagatavošanā