Sniegtie pakalpojumi

Dienesta viesnīcas pakalpojumi

 Pakalpojumu cenās iekļauts PVN

Spēkā ar 2021. gada 1.jūniju

N.p.k.

Pakalpojuma veids

Pakalpojuma cena un vienības nosaukums, EUR *

4.1.

Maksājums par vienu gultas vietu LiepU darbiniekam vai studentam, noslēdzot ar LiepU līgumu**

 

 

vienvietīga istabiņa

116,00 mēnesī

 

divvietīga istabiņa

58,00 mēnesī

 

trīsvietīga istabiņa

40,00 mēnesī

4.2.

Maksājums par vienu gultas vietu istabiņā, kurā veikts remonts, LiepU darbiniekam vai studentam, noslēdzot ar LiepU līgumu**

 

 

vienvietīga istabiņa

150,00 mēnesī

 

divvietīga istabiņa

75,00 mēnesī

 

trīsvietīga istabiņa

55,00 mēnesī

4.3.

Gultas vieta LiepU pilna un nepilna laika studentam un kursu dalībniekam (maksā ir iekļauts gultas veļas komplekts)

7,00 diennaktī no personas

4.4.

Gultas vieta LiepU reflektantam (maksā ir iekļauts gultas veļas komplekts), uzrādot pieteikumu studijām

7,00 diennaktī no personas

4.5.

Gultas vieta LiepU studentam, kuram ir akadēmiskais atvaļinājums

4.1.-4.4. p. noteiktā maksa + 7.80 mēnesī

4.6.

Gultas vieta LiepU aicinātajam viesim (zinātniskais darbinieks, mācībspēks, students), maksā ir iekļauts gultas veļas komplekts ***

7,00 diennaktī no personas

4.7.

Gultas veļas komplekta izsniegšana vai maiņa LiepU darbiniekam, kursu dalībniekam vai studentam

3,00 komplekts

4.8.

Atkārtotas dienesta viesnīcas caurlaides izsniegšana LiepU darbiniekam, kursu dalībniekam vai studentam

3,00 par vienu caurlaidi

4.9.

Dienesta viesnīcas elektroniskā ieejas karte LiepU darbiniekam, kursu dalībniekam vai studentam

5,00 par vienu karti

Pilna laika studentam, uzsākot studiju gadu (no 1. septembra), pirmais maksājums jāveic 2 mēnešu apmērā (noteiktā maksa par esošo mēnesi + drošības nauda par 1 mēnesi). Līdz mēneša 20. datumam ir jāveic maksājums par nākamo mēnesi.

*Cenā nav iekļauts gultas veļas komplekts.

**Bārenim/1.grupas invalīdam, uzrādot statusu apliecinošu dokumentu, tiek piešķirta atlaide 50% apmērā no īres maksas (izdevumus kompensē LiepU).

*** Izdevumus kompensē saskaņā ar LiepU struktūrvienības iesniegumu (veidlapa pieejama KVS).