Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija

Akreditēta akadēmiskā bakalaura studiju programma

BALTU FILOLOĢIJA, KULTŪRA UN KOMUNIKĀCIJA

(budžeta un maksas studiju vietas)

 

Studiju programmas apakšvirzieni

 


Studiju maksa

 

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi

 

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā

 

Programmas saturs

Obligātā daļa: valodniecības, literatūrzinātnes, kultūras studiju, komunikācijas zinātņu un vadībzinātņu pamatkursi

Baltu valodu studijas: studiju kursi, kas veido latviešu valodas lietojuma un pētniecības prasmes; literārā redaktora un tulkotāja (latviešu-lietuviešu, lietuviešu-latviešu) pamatprasmes un attīsta praktiskās iemaņas kultūras komunikācijā

(Lietuviešu valodas un kultūras, kā arī tulkotāja prasmju apguve pēdējā studiju gadā notiek Klaipēdas Universitātē)

Literatūras un kultūras komunikācijas studijas: studiju kursi, kas veido pētniecības un kritikas prasmes literatūrzinātnē, teātra zinātnē, folkloristikā un ar tām saistītajās kultūras studiju jomās; nodrošina zināšanas kultūras komunikācijā un vadībā; attīsta publicistikas, īpaši literatūras, teātra un kultūras kritikas, prasmes

 

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

 

 

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

 

Papildu (visiem reflektantiem):

 

Priekšrocības:

 

Iespējas pēc bakalaura grāda ieguves

 

Studiju programmas direktore – Mg.philol. Sandra Okuņeva

 

Kontakti

63483783; 63483779; 26117393 

sandra.okuneva@liepu.lv

 

 

Studiju programmā tiek apgūti šādi kursi:

 

 

Atpakaļ

Kalendārs

Dec
17

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Dec
19

LiepU Ziemassvētku sarīkojums

Liepājas Universitāte, Lielā [...]

15:00

Jan
14

Zinātnes padomes sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00