Zināšanu vērtēšana

 

10 ballu sistēma Vārdiskais vērtējums Studiju dokumentācijā fiksējamā ieraksta saīsinājums Skaidrojums
10 izcili izc. Zināšanas, kas pārsniedz studiju programmas prasības, liecina par patstāvīgiem pētījumiem, par problēmu dziļu izpratni.
9 teicami teic. Pilnā mērā apgūtas studiju programmas prasības, iegūta prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas.
8 ļoti labi ļ.labi Pilnā mērā apgūtas studiju programmas prasības, taču reizēm trūkst dziļākas  izpratnes un spējas zināšanas patstāvīgi piemērot sarežģītākiem jautājumiem.
7 labi labi Apgūtas studiju programmas prasības, taču vienlaikus konstatējami arī atsevišķi mazāk svarīgi trūkumi zināšanu apguvē.
6 gandrīz labi g.labi Apgūtas studiju programmas prasības, taču konstatējamas atsevišķas lielākas problēmas nepietiekoši dziļa izpratne.
5 viduvēji viduv. Visumā apgūtas studiju programmas prasības, kaut arī konstatējama vairāku svarīgu problēmu nepietiekami dziļa izpratne.
4 gandrīz viduvēji g.viduv. Visumā apgūtas studiju programmas prasības, konstatējamas vairāku svarīgu problēmu nepietiekama izpratne un grūtības iegūto zināšanu praktiskai izmantošanai.
3 vāji vāji Apgūtas virspusējas zināšanas par priekšmeta svarīgākajām problēmām, taču nav spēju tās praktiski izmantot.
2 ļoti vāji ļ.vāji Apgūtas virspusējas zināšanas par atsevišķām problēmām, taču citās svarīgākās problēmās pilnīgi trūkst orientācijas.
1 ļoti ļoti vāji ļ., ļ. vāji Nav izpratnes par priekšmeta pamatproblemātiku.

 

Pārbaudījumu uzskata par nokārtotu, t.i., studējošam par kursu tiek ieskaitīti kredītpunkti, ja vērtējums nav zemāks par 4 ballēm.


Apstiprināts LiepU Senāta sēdē

2013. gada 20. maijā, protokols Nr. 11, lēmums Nr. 2013/29

Atpakaļ
x