Mūžiglītība

Atpakaļ
03.04.2019

Aicinām pieteikties programmai "Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā"

Programma ir saskaņota 12.02.2019. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā.

Dalības maksa: 140 EUR

Programmas mērķauditorija: Valsts un pašvaldību speciālisti

Programmas īsa anotācija:

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1pantu programma piedāvā iespēju pilnveidot profesionālo kvalifikāciju, apgūstot speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Programma izstrādāta atbilstoši MK noteikumiem Nr.173 “Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu” (01.04.2014.)

Programmas mērķis: sniegt zināšanas un veidot prasmes, kas nepieciešamas valsts un pašvaldību speciālistiem, lai nodrošinātu bērnu tiesību aizsardzību darbā ar bērniem

Plānotie rezultāti (iegūtās un pilnveidotās kompetences): kursu klausītāji

- pārzina Latvijas Republikas un starptautisko likumdošanu bērnu tiesību aizsardzības jomā;

- prot saskatīt un izvērtēt bērnu tiesību pārkāpumus un zina to risināšanas iespējas, nodrošinot iespējamo risinājumu sasaisti ar sabiedrības sociālajām vērtībām, juridiskajām un profesijas ētiskajām normām;

- zina bērnu tiesību aizsardzības iestādes un to kompetences;

- spēj veidot pozitīvu saskarsmi un sadarboties ar indivīdiem un viņu ģimenēm

 

Pēc kursu apguves tiek izsniegta apliecība, kas ir derīga piecus gadus no izsniegšanas dienas. Norises laiks: pēc grupas nokomplektēšanās brīža.

Programmas vadītāja: Ilma Neimane, Dr.paed., Mūžizglītības nodaļas vadītāja

 

Pieteikties, aizpildot anketu: https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem