Radošais zīmēšanas seminārs – praktikums 24. februārī

Semināra-praktikuma ietvaros katrs dalībnieks varēs radīt unikālu mākslas darbu - gleznu uz audekla, arī gadīumos, ja zīmēts ir tikai bērnībā, pateicoties unikālai apmācības metodei. Glezna tiks gleznota uz audekla ar akrila krāsām, īpašā gleznošanas  stilā, kuru jebkurš interesents varēs apgūt šajā nodarbībā. Priekšzināšanas kursa apmeklētājiem nav nepieciešamas, jābūt vienīgi vēlmei radoši izpausties un smelties jaunas, pozitīvas emocijas no mākslas radīšanas prieka!

 

 

Šāds zīmēšanas stils ir:

  • meditatīvs process, kas nomierina, mazina trauksmi un spriedzi caur krāsu pozitīvo ietekmi;

  • vairo pozitīvu un priekpilnu attieksmi pret dzīvi un atmodina radošumu.

 

Semināra dalībnieki, kas jau reiz piedalījušies seminārā, iegūs jaunas zināšanas- krāsu jaukšanā, kompozīcijas veidošanā, objekta telpiskā atainošanā, objekta ēnu ieklāšanā, zināšanas par perspektīvi, laukuma ritmu, zināšanas par tonalitāti, dažādu krāsu specifiskajām īpašībām, līniju un plakņu novietojuma nozīmi gleznā, krāsu saderību.

Lasīt vairāk

“Speciālā izglītība (izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un valodas traucējumiem)” 80 stundas, B programma

Progammas norises grafiks:

 

Datums

Laiks

Tēma

Lektors

23.februāris

10.00-13.00

14.00-17.00

Garīgās attīstības traucējumu diferenciālā diagnostika un valodas korekcijas paņēmieni pedagoģiskajā procesā. Garīgās attīstības traucējumu atpazīšana pedagoģiskajā procesā. Bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem valodas veidošanās un mācīšanas īpatnības.

 

Irita Kovaļska

24.februāris

9.00-12.30

13.30-17.30

 

Pedagoģiskā procesa organizācija un norise iekļaujošajā izglītībā. Iekļaujošās izglītības būtība, valsts politikas nostādnes. Speciālās pedagoģijas didaktika un metodika. Atbalsta pasākumi skolēniem ar valodas vai mācīšanās traucējumiem.

 

Inese Stepko

15.marts

9.00-12.30

13.30-17.30

 

Valodas un mācīšanās traucējumu kopsakarības. Mācīšanās traucējumu cēloņi, veidi un likumsakarības. Pedagoģiskā procesa metodiskie un didaktiskie principi izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.

Jana Jansone

 

16.marts

10.00-13.00

14.00-17.00

Valodas attīstības veicināšana bērniem ar dzirdes traucējumiem. Dzirdes traucējumu cēloņi un pakāpes. Mācību metodiskās sistēmas bērniem ar dzirdes traucējumiem un to individuālā plānošana.

Dina Bethere

17.marts

9.30-12.30

13.15-17.00

Logopēdijas vispārējie jautājumi (I daļa). Logopēda profesionālās kompetences, logopēdiskā darba organizācija. Artikulācijas aparāta uzbūve. Runas un valodas traucējumu etioloģija.

Mg.sc.educ. Gundega Tomele

13.aprīlis

9.30-12.30

13.15-17.00

Logopēdijas vispārējie jautājumi (II daļa).

Runas un valodas traucējumi, to iedalījums.

Disleksija (mācīšanās traucējumi). Runas un valodas traucējumu profilakse.

Mg.sc.educ. Gundega Tomele

14.aprīlis

9.30-12.30

13.15-17.00

 

Rakstu valodas traucējumi (I daļa). Rakstu valodas attīstības priekšnosacījumi. Runas un valodas traucējumu seku parādību patoģenēze. Rakstīšanas traucējumi un to korekcijas pamatnostādnes.

Mg.sc.educ. Gundega Tomele

18.maijs

9.30-12.30

13.15-17.00

Rakstu valodas traucējumi (II daļa).

Lasīšanas un rēķināšanas traucējumi, to korekcija. Izglītības programmu un mācību metožu adaptēšana un individualizācija skolēniem ar valodas traucējumiem.

Mg.sc.educ. Gundega Tomele

19.maijs

10.00-16.00

 

Seminārs – klausītāju izstrādāto tēmu prezentācija un to analīze. Noslēguma diskusijas un programmas izvērtējums.

Mg.sc.educ. Gundega Tomele

Pauzes, to ilgums un laiki pēc savstarpējas klausītāju grupas un lektoru vienošanās. Kursu noslēguma daļas laiki tiks precizēti.

Lasīt vairāk

“Izglītības procesa organizācija un nodrošinājums bērniem ar speciālām vajadzībām pirmsskolas izglītības iestādē” 72 stundas, B programma

 

Progammas norises grafiks:

 

Datums

Laiks

Tēma

Lektors

 

23.02.,

piektdiena

 

10.00 -13.15

14.00- 17.30

Pedagoģiskā procesa plānošana, organizācija un novērtēšana speciālajā pirmsskolas izglītībā

 

 

Inese Stepko

 

24.02.,

sestdiena

 

10.00 -13.15

14.00- 17.30

 

Attīstības traucējumu agrīnā medicīniskā diagnostika

 

 

Vita Kadiķe

 

16.03.,

piektdiena

 

10.00 -13.15

14.00- 17.30

 

Valodas attīstības traucējumu un izziņas darbības attīstības savstarpējā saistība

 

 

Gundega Tomele

 

17.03.,

sestdiena

 

10.00 -13.15

14.00- 17.30

 

Izziņas darbības traucējumu novērtējums speciālajā psiholoģijā

 

 

Ērika Gintere

 

06.04.,

piektdiena

 

10.00 -13.15

14.00- 17.30

Individuālo speciālo vajadzību respektēšana pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģiskajā procesā

 

 

Zane Tumševica

 

07.04.,

sestdiena

 

10.00 -13.15

14.00- 17.30

 

Speciālo izglītības programmu būtība un nepieciešamība

 

 

Dina Bethere

 

11.05.,

piektdiena

 

10.00 -13.15

14.00- 17.30

 

Garīgās attīstības traucējumu atpazīšana pedagoģiskajā procesā

 

 

Irita

Kovaļska

 

12.05.,

sestdiena

 

10.00 -13.15

14.00- 17.30

 

Montesori pedagoģija un tās pielietojums speciālajā pirmsskolas izglītībā

 

 

Gundega Tomele

 

Lasīt vairāk

Piedāvājam apgūt “DARBA AIZSARDZĪBAS PAMATLĪMEŅA ZINĀŠANU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU” (60 stundas)

Licences Nr. P-16342.

 

Profesionālās pilnveides izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā tiek iegūtas zināšanas par vispārīgajiem darba aizsardzības jautājumiem, normatīvajiem aktiem, darba vides risku ietekmi, novērtēšanu un novēršanu, lai izglītojamie spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības darbu un strādāt ar normatīvo dokumentāciju uzņēmumā, valsts, pašvaldības vai nevalstiskā organizācijā.

 

 

Lasīt vairāk

Piedāvājam apgūt profesionālās pilnveides izglītības programmu “CIVILĀ AIZSARDZĪBA” (160 stundas)

 

Licences Nr. P-16343.

 

Profesionālās pilnveides izglītības programmas mērķis:

Sagatavot par objekta civilo aizsardzību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt civilās aizsardzības jautājumus komercsabiedrībās, valsts, pašvaldību un sabiedriskās organizācijās.

 

 

Lasīt vairāk

Kalendārs

Nov
26

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Dec
03

Zinātnes padomes sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Dec
10

Studiju padomes sēde

Liepājas Universitāte, Lielā [...]

10:00

x