Projekti

Atpakaļ
08.03.2012

Programmas "Stipendijas un Latvijas – Norvēģijas Pētniecības atbalsta fonda un stipendiju programma" iesnieguma projekts

Š.g. 6. martā Ministru kabinets apstiprināja rīkojumu "Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Stipendijas un Latvijas – Norvēģijas Pētniecības atbalsta fonda un stipendiju programma" iesnieguma projektu"

 

2009. - 2014. gada periodā ir plānotas divas aktivitātes:

Stipendijas: ar diviem konkursiem – attiecīgi 2012. un 2013. gadā. Stipendijas var tikt izmantotas sagatavošanas vizītēm un mobilitātes projektiem augstākajā izglītībā Stipendijām AII studentu un AII personāla mobilitātei nav ierobežojumu attiecībā uz studiju programmu līmeni un jomu. Šīs aktivitātes ietvaros īstenoto mobilitātes projektu, kas ir saistīti ar pētniecības projektiem, ilgums un apjoms var tikt pielāgoti. Ierosinātais konkursu skaits un izsludināšanas laiks ir indikatīvi, un tos var grozīt Programmas komiteja, sagatavojot atklātos konkursus.


Divpusējā sadarbība pētniecībā: ar vienu konkursu 2012. gadā (projekta granta apjoms 30000 – 100000 EUR). Ierosinātais konkursu skaits, izsludināšanas laiks, kā arī  minimālā un maksimālā finansējuma summa vienam projektam ir indikatīvi, un tos var grozīt Programmas komiteja, sagatavojot atklātos konkursus.  Šīs Programmas ietvaros īstenoto divpusējās sadarbības pētniecībā projektu tematiskās jomas ir:

 

  • sociālās un humanitārās zinātnes, atbalstot valsts finansētu pētniecību, tajā skaitā, pašreizējās materiālās un nemateriālās kultūras un vērtību sistēmas pētījumus, sociālās uzvedības izpēti, ieskaitot sociālo un darba dzīvi, dzimuma jautājumus, vidi un veselību;  
  • sabiedrības veselība, ieskaitot aspektus, kas saistīti ar farmāciju, biomedicīnu un profilaksi, pastiprinot sadarbību starp AII, pētniecības institūcijām un uzņēmumiem, sekmējot zinātnieku iesaistīšanos projektos un veicinot pārrobežu sadarbību zinātnē un pētniecībā.

 


Pētniecības projektiem jebkurā no divām tematiskajām jomā ir vēlama atbilstība ar fundamentālo un lietišķo pētījumu prioritātēm, kas ir noteiktas ar Ministru kabineta 2009.gada 31.augusta rīkojumu Nr.594 „Par prioritārajiem zinātnes virzieniem fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai 2010.–2013.gadā”:

 

  • Enerģētika un vide (atjaunojamo enerģijas resursu ieguve un izmantošanas tehnoloģijas, klimata izmaiņas, tehnoloģijas ietekmes uz vidi samazināšana un bioloģiskā dažādība);
  • Inovatīvie materiāli un tehnoloģijas (informātika, informācijas tehnoloģijas, nanostruktūras multifunkcionālie materiāli un nanotehnoloģija);
  • Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēku drošība);
  • Sabiedrības veselība (profilakse, ārstēšana, diagnosticējošie līdzekļi un metodes, biomedicīnas tehnoloģija);
  • Vietējo resursu ilgtspējīgs izmantojums (zemaugsne, meži, pārtika un transports) – jauni produkti un tehnoloģijas.

 


Tiks veicināta starpdisciplināra pieeja.


Detalizētāka informācija par programmu: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40239404