Projekti

Atpakaļ
30.08.2011

Izglītības un zinātnes ministrija izsludina tirgus orientēto pētījumu projektu iesniegumu pieņemšanu

Izglītības un zinātnes ministrija izsludina tirgus orientēto pētījumu projektu iesniegumu pieņemšanu. Projekta iesniegums sagatavojams saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumu Nr.72 „Tirgus orientēto pētījumu projektu finansējuma sadales kārtība” prasībām http://www.likumi.lv/doc.php?id=171257. Projekta iesniegumu papīra formā jāiesniedz personīgi Izglītības un zinātnes ministrijā, Vaļņu ielā 2, Rīgā, 502.kabinetā, 2011.gada 30.septembrī no plkst.9.00 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 17.00, vai elektroniska dokumenta formā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@izm.gov.lv.