Projekti

Atpakaļ
30.08.2011

Aicinājums piedalīties jaunajā ESPON projektu konkursā

ESPON kontaktpunkts Latvijā (Valsts reģionālās attīstības aģentūra) aicina izmantot ESPON programmas piedāvātās iespējas un sadarbībā ar citām valstīm piedalīties jaunajā ESPON projektu konkursā. Projektu pieteikumus varēs iesniegt no 2011. gada 24. augusta līdz 20. oktobrim. Projektu konkursā aicinām piedalīties augstskolas, pētniecības centrus, kā arī valsts iestādes un pašvaldības un citus interesentus.


Konkurss tiks izsludināts šādās prioritātēs:

1. Pielietojamie pētījumi (1.prioritāte):

 

 • Eiropas kaimiņu reģioni (European Neighbour Regions). Kopējais pieejamais finansējums šo pētījumu veikšanai ir 750 000,00 Eiro
 • Mazās un vidējās pilsētas to funkcionāli teritoriālajā kontekstā (Small and Medium sized Towns in their Functional Territorial Context). Kopējais pieejamais finansējums šo pētījumu veikšanai ir 650 000,00 Eiro
 • Nabadzības un sociālās izslēgšanas teritoriālā dimensija Eiropā (The territorial dimension of Poverty and Social Exclusion in Europe).  Kopējais pieejamais finansējums šo pētījumu veikšanai ir 750 000,00 Eiro
 • Ekonomiskā krīze: reģionu pielāgošanās (Economic Crises: Resilience of Regions).  Kopējais pieejamais finansējums šo pētījumu veikšanai ir 759 153,00 Eiro

 

 


2. Padziļinātās izpētes projekti, kuri balstīt uz apstiprinātajiem ieinteresēto pušu tēmu pieteikumiem (2.prioritāte).

 

 

Turpmāk minētās tēmas tiks iekļautas projektu uzsaukumā ar noteikumu, ja tiek parakstīta vienošanās ar pieteikto tēmu ieinteresētajām pusēm, līdz ar to precīzs tēmu saraksts būs zināms tikai 2011. gada 24.augustā.  
 • Eiropas Dienvidu- Austrumu izaugsmes centri (Growth Poles in South-East of Europe/GROSEE). Kopējais pieejamais finansējums šo pētījumu veikšanai ir 360 000,00 Eiro
 • Teritoriālās kohēzijas un telpiskās plānošanas galvenie indikatori (Key Indicators for Territorial Cohesion and Spatial Planning/KITCASP). Kopējais pieejamais finansējums šo pētījumu veikšanai ir 360 000,00 Eiro
 • Dzīvošanai piemērota ainava ilgtspējīgai teritoriālajai attīstībai (Liveable Landscapes for Sustainable Territorial Development/LIVELAND). Kopējais pieejamais finansējums šo pētījumu veikšanai ir 379 796,09 Eiro
 • Ainavu politika 3 valstu parkiem (Landscape Policy for the 3 Countries Park/LP3LP). Kopējais budžets 360 000,00 Eiro
 • Ziemeļjūra- Transnacionālo rezultātu izplatība (North Sea - Spreading Transnational Results/NORTH SEA STAR). Kopējais pieejamais finansējums šo pētījumu veikšanai ir 340 000,00 Eiro

 

 


3. Zinātniskā platforma (3.prioritāte):

 

 

 • ES Teritoriālā uzraudzība un ziņošana (EU Territorial Monitoring and Reporting). Kopējais pieejamais finansējums šo pētījumu veikšanai ir 598 000,00 Eiro
 • Eiropas teritoriālo struktūru un dinamikas ESPON Atlants (ESPON Atlas on European Territorial Structures and Dynamics). Kopējais pieejamais finansējums šo pētījumu veikšanai ir 150 000,00 Eiro
 • Teritoriālo iespēju un izaicinājumu apzināšana (Detecting Territorial Potential and Challenges). Kopējais pieejamais finansējums šo pētījumu veikšanai ir 350 000,00 Eiro
 • ERAF programmu teritoriālās pieredzes kopums (Territorial Evidence Packs for ERDF Programmes). Kopējais pieejamais finansējums šo pētījumu veikšanai ir 500 000,00 Eiro
 • ESPON tiešsaistes kartēšanas rīks (Online Mapping Tool). Kopējais pieejamais finansējums šo pētījumu veikšanai ir 150 000,00 Eiro
 • Teritoriālā uzraudzība Eiropas makroreģionā- izmēģinājums Baltijas Jūras reģionā (Territorial Monitoring in a European Macro Region – A test for the Baltic Sea Region). Kopējais pieejamais finansējums šo pētījumu veikšanai ir 360 000,00 Eiro

 

 


4. ESPON kontaktpunktu starptautiskās sadarbības tīkla aktivitātes (4.prioritāte)

 

Projektu konkursā aicinām piedalīties augstskolas, pētniecības centrus, kā arī valsts iestādes, pašvaldības un citus interesentus. Projekta pieteikumiem jāatspoguļo, kā tiks nodrošināta ESPON rezultātu kapitalizācija, izplatība un pieredzes apmaiņa. Šīs prioritātes kopējais pieejamais budžets ir  600 227,00 Eiro


Paredzēts, ka šī uzsaukuma rezultātā tiks uzsākti līdz pat 16 jauni projekti. Papildus informācija par ESPON jauno projektu uzsaukumu pieejama ESPON mājaslapā www.espon.eu.

 Aicinām piedalīties ESPON Info dienā, kura norisināsies 2011. gada 13. septembrī Briselē (reģistrācija līdz 2.septembrim). Sīkāka informācija un reģistrācija šeit. 


ESPON - Eiropas teritoriālās attīstības un kohēzijas novērošanas tīkls, kurš izveidots 2002. gadā un radīts, lai atbalstītu politikas attīstību un veidotu Eiropas zinātnisko sabiedrību teritoriālās attīstības jomā. 

 


Kontaktinformācija:

Ģirts Lejiņš

 

Starptautiskās sadarbības projektu  nodaļas projektu vadītājs
Tālr. + 371 67079032
Mob.tālr. +371 26147147
Fax + 371 67079001
e-pasts: girts.lejins@vraa.gov.lv  

 


Zane Leščinska

 

Starptautiskās sadarbības projektu  nodaļas projektu vadītāja
Tālr. + 371 67079025
Mob.tālr. +371
Fax + 371 67079001
e-pasts: zane.lescinska@vraa.gov.lv

 

Sīkāka informācija par ESPON programmu pieejama ESPON mājas lapā http://www.espon.eu/  e-pasts: info@espon.eu