Projekti

Atpakaļ
Jana Grava, 26.09.2022

Ir noslēdzies viens profesionālās pilnveides posms: doktorantes Kristīnes Bārdules pieredze

2022. gada 16. septembrī Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu nozares promocijas padomes atklātajā sēdē projektā iesaistītā doktorante Kristīne Bārdule veiksmīgi ir aizstāvējusi savu promocijas darbu “Apvērstās mācīšanās pieejas īstenošanas dizains mācību diferenciācijai skolēnu centrētā mācību procesā sākumskolā”. K.Bārdules promocijas darbu recenzēja Dr. paed. Zanda Rubene (Latvijas Universitātes profesore, LZP eksperte), Dr. paed. Jānis Kapenieks (Rīgas Tehniskās Universitātes vadošais pētnieks, LZP eksperts) un Dr. paed. Linda Pavītola (Liepājas Universitātes profesore, LZP eksperte). Ar LiepU Izglītības zinātņu nozares promocijas padomes lēmumu K.Bārdulei ir piešķirts zinātniskais doktora grāds – zinātnes doktors (Ph.D.) izglītības zinātnēs.

Promocijas darbs ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība” (Nr. 8.2.2.0/18/I/003) ietvarā. Iesaistoties projektā, K.Bārdule ir uzsākusi mācībspēka darbu LiepU Pedagoģijas un sociālā darba fakultātē, docējot studiju kursus “Apvērstā mācīšanās”, “Informācijas tehnoloģijas izglītībā” bakalaura studiju programmās “Skolotājs”, “Sākumizglītības skolotājs” un maģistra studiju programmā “Izglītības zinātnes”.

K.Bārdule, raksturojot paveikto, atzīst: “Ir iegūtas zināšanas, pilnveidotas prasmes un noslēdzies viens profesionālās pilnveides posms, kam noteikti sekos turpinājums un jauni izaicinājumi.” Augstu tiek novērtēta dalība projektā, akcentējot, ka tas ir būtiski veicinājis promocijas darba izstrādi. Projekta nosacījumi ir palīdzējuši izveidot robežas darba izstrādes procesā, regulāri atskatoties uz paveikto un plānojot turpmāk veicamos darbus. Kā nozīmīgu atbalstu šajā procesā K.Bārdule akcentē konstruktīvo un profesionālo sadarbību ar projekta vadītāju Līgu Krūmiņu.

Arī sadarbību ar Liepājas Universitāti K.Bārdule vērtē kā pozitīvu aspektu darba tapšanas procesā, akcentējot docētāju atbalstu, iespēju mācīties un pilnveidoties. Kā ieguvumu K.Bārdule raksturo lekciju vadīšanu studentiem: “Šajā procesā ir iespēja gūt ieskatu par nākamo pedagogu uzskatiem, attieksmi, motivāciju, kā arī dalīties ar savu pieredzi un diskutēt par aktualitātēm izglītībā.”

Doktorantu iesaiste Liepājas Universitātes akadēmiskajā darbā studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” ir viena no ES fonda projekta darbībām. Tās mērķis ir veicināt pozitīvas pārmaiņas akadēmiskā personāla vecuma struktūrā, atbalstīt līdzsvaru pamatdarbā strādājošo un pieaicināto mācībspēku proporcijā, kā arī mazināt kvalificēta un profesionāla akadēmiskā personāla trūkumu nākotnē.