Projekti

Atpakaļ
Ērika Lauberga, 05.08.2022

Noslēgušās specializētās mācības, kas attīsta akadēmiskā personāla mūsdienīgu izpratni par digitālā laikmeta izaicinājumiem

Viens no akadēmiskā personāla profesionālās pilnveides virzieniem Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība” (Nr. 8.2.2.0/18/I/003) ir digitālo prasmju attīstīšana. Minēto stratēģiskās specializācijas jomu mācībspēkiem no 2022. gada 12. aprīļa līdz 21. jūnijam bija iespēja piedalīties mācību programmas “Specializētās mācības, kas attīsta akadēmiskā personāla mūsdienīgu izpratni par digitālā laikmeta izaicinājumiem” nodarbībās.

Attālināti tiekoties trīs reizes mēnesī ar SIA “Datorzinību centrs” pasniedzējām, tika pilnveidotas iemaņas darbam ar e-mācību vidi Moodle, komunikācijas platformu MS Teams, kā arī apgūti dažādi jauni, mūsdienīgi digitālie rīki, kas veicina akadēmiskā darba kvalitāti digitālajā vidē un paaugstina akadēmiskā personāla darba efektivitāti. Noslēguma nodarbībā visi LiepU mācībspēki veiksmīgi prezentēja mācību pasniedzējiem un pārējiem dalībniekiem savu veikumu e-mācību vidē Moodle: to, kā jaunie, apgūtie digitālie rīki tiek integrēti šajā platformā, kā tiek papildināts saturs ar interaktīviem uzdevumiem, testiem, pārbaudes darbiem, attēliem u.c.

Lai izvērtētu digitālo mācību norisi, dalībnieku apmierinātību ar notikušajām mācībām, 2022. gada 5. jūlijā notika tiešsaistes diskusija ar SIA “Datorzinību centrs” vadītāju, pasniedzējām, kā arī projekta vadības un īstenošanas komandu. Tiešsaistes diskusijas laikā projekta studiju virziena koordinatore Ērika Lauberga prezentēja mācību dalībnieku viedokļu un vērtējuma apkopojumu. SIA “Datorzinību centrs” pasniedzējas sniedza atgriezenisko saiti par nodarbību norisi, par dalībnieku sasniegto un grūtībām mācību programmas apguvē. Savukārt projekta vadītāja Līga Krūmiņa raksturoja sadarbību, kāda bijusi ar SIA “Datorzinību centrs” komandu, realizējot šīs mācības.

Apkopojot mācību dalībnieku iesniegtās apmierinātības anketas, kopumā jāsecina, ka visu nodarbību kopējais novērtējums ir labs (vidēji 4,3 balles no 5). Dalībnieki īpaši atzinīgi ir novērtējuši pasniedzēju sagatavotos materiālus, kā arī viņu profesionalitāti, iecietību, pacietību. Tomēr daļa ir atzinusi, ka efektīvāk šīs mācības būtu organizēt klātienē, jo priekšzināšanas mācību dalībniekiem ir atšķirīgas, bet digitālo rīku ir daudz un temps ir ātrs. Priecē, ka ir arī tādi dalībnieki, kuri par mācību saturu izteikušies ļoti atzinīgi, bilstot: “Lielisks, izcils, ekselents studiju kurss! Ļoti vēlētos turpinājumu!”

Projekta īstenošanas laikā kopš 2018. gada oktobra LiepU mācībspēkiem, kuri strādā stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība, ir bijusi iespēja piedalīties specializētajās mācībās, kas attīsta akadēmiskā personāla līderību, sadarbības kompetenci ar industriju un kas attīsta akadēmiskā personāla mūsdienīgu izpratni par digitālā laikmeta izaicinājumiem. Projektā ir tikusi nodrošināta arī profesionālās angļu valodas pilnveide un iespēja stažēties Liepājas, Rīgas un Jelgavas izglītības iestādēs. Iesaiste profesionālajā pilnveidē ir saistīta ar projekta mērķa sasniegšanu, – veicināt stratēģisko specializācija jomu studiju programmu saturisko kvalitāti Liepājas Universitātē.