Projekti

Atpakaļ
Inese Lūsēna-Ezera, 04.08.2022

Liepājas Universitāte sadarbībā ar Latvijas Universitāti sāk pētījumu “Modelis un instruments pieejas skola kā mācīšanās organizācija īstenošanas atbalstam izglītības iestādēs”

Liepājas Universitātes Vadībzinātņu institūts  sadarbībā ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātnisko institūtu uzsāk Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.2/17/I/001 „Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” darbības Nr. 3.2.  „īstenoti pētījumu programmas izglītībā komponentpētījumi”” pētījuma “Modelis un instruments pieejas skola kā mācīšanās organizācija īstenošanas atbalstam izglītības iestādēs” īstenošanu.

Pieeja skola kā mācīšanās organizācija pasaulē aktualizējās līdz ar straujām pārmaiņām mācīšanas un mācīšanās procesos, izglītības iestāžu pārvaldībā, mācīšanās saturā un sasniedzamajos rezultātos. Arī Latvijas izglītības sistēmā notiek pakāpeniska virzība uz skolas kā mācīšanās organizācijas  pieejas ieviešanu Latvijas vispārējā un profesionālajā izglītībā.

Pētījuma mērķis ir izpētīt pieeju skola kā mācīšanās organizācija, izmantošanas praksi un attīstības iespējas Latvijā vispārējā un profesionālajā izglītībā un izstrādāt modeli un instrumentu izglītības iestādes pašvērtējumam un progresa novērtēšanai izglītības iestādes un nacionālā līmenī. 

Pētījumā tiks analizēts pieejas skola kā mācīšanās organizācija teorētiskais koncepts un raksturota starptautiskā pieredze skolas kā mācīšanās organizācijas modeļa darbības īstenošanā, aprakstot to iespējamo pārnesi uz Latvijas izglītības kontekstu. Balstoties uz  skolas kā mācīšanās organizācijas konceptuālā modeļa teorētisko izpēti, tiks veikts pieejas skola kā mācīšanās organizācija izpratnes un īstenošanas prakses izvērtējums izglītībā Latvijā, iesaistot VISC, IKVD, LDDK, Latvijas pašvaldību  savienības un pašvaldību, Izglītības pārvalžu, vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu pārstāvjus. Pētījumā tiks izstrādāts un aprobēts skola kā mācīšanās organizācija modelis atbilstoši Latvijas izglītības kontekstam vispārējā un profesionālajā izglītībā un izpētīti tā ieviešanas nosacījumi. Pieejas skola kā mācīšanās organizācija ieviešanas atbalstam tiks izstrādātas gan metodes un paņēmieni izglītības iestāžu stiprināšanai un snieguma uzlabošanai, gan vadlīnijas un rīcībpolitikas rekomendācijas instrumenta ieviešanai izglītības iestādes, izglītības iestādes dibinātāja (pašvaldības) un nacionālā (IZM, VISC, IKVD) līmenī.

Pētījuma rezultāti tiks aprobēti maģistra un doktora darbos, starptautiskās konferencēs un zinātniskās publikācijās.

Projekta dalībnieki

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskā institūta pētnieki un studējošie: Dr. paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča (projekta zinātniskā vadītāja), Dr. paed., Mg. art. Ilze Briška, Mg. pol. sc. Oskars Kaulēns, Mg. math. Gatis Lāma, Mg. art. Beata Lavrinoviča, Mg. paed. Inga Linde, Bc. paed. Laura Hofmane.

Liepājas Universitātes Vadībzinātņu institūta vadošā pētniece Dr.sc.administr. Inese Lūsēna-Ezera.

Projekta ilgums ir 16 mēneši un noslēgsies 2023. gada 31. oktobrī.

Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem.