Projekti

Atpakaļ
Ērika Lauberga, 15.07.2022

Promocijas darba izstrāde – laiks mācībām un iespēju īstenošanai: Andra Krieķa pieredze

Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība” (Nr. 8.2.2.0/18/I/003) iesaistītais doktorants Andris Krieķis 2022. gada 30. jūnijā Liepājas Universitātē (LiepU) veiksmīgi aizstāvēja savu promocijas darbu „Sākumskolēna lasītprasmes attīstības pedagoģiskie nosacījumi”, iegūstot zinātnes doktora grādu (Ph.D.) izglītības zinātņu nozarē.

Promocijas darba aizstāvēšana notika LiepU Izglītības zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē. Promocijas darba zinātniskā vadītāja bija profesore Dr. paed. Zenta Anspoka. Promocijas darbu recenzēja profesors Dr. paed. Pāvels Jurs, profesore Dr. paed. Ilze Miķelsone un profesore Dr. paed. Dace Medne.

Par promocijas darba izstrādi un aizstāvēšanu A.Krieķis saka, ka šis laiks ir bijis izaicinājumu un iespēju pilns: “Šajā laikā ļoti daudz ko mācījos, augu, iepazinos ar cilvēkiem un atradu jomu, kurā peldēt. Izdevās realizēt, izstrādāt dažādas pedagogu profesionālās pilnveides programmas, būt semināros, projektos kā ekspertam. Promocijas darbs ir iespējas.” Savukārt citiem doktorantiem Andris Krieķis iesaka atrast cilvēkus, kuri tic viņu idejai. Tāpat aicina būt pārliecinātiem par savu ideju, meklēt pierādījumus, nevis atkāpties.

Projekta ietvaros Andris Krieķis LiepU studiju programmas “Logopēdija” studentēm lasīja lekcijas par bērnu valodas traucējumiem, veica zinātnisko darbu, un par dalību projektā izsakās atzinīgi: “LiepU sniedza iespēju būt akadēmiskā vidē, saņemt milzīgu atbalstu un ticību, ka kādam šāds promocijas darbs ir nozīmīgs. LiepU izrādīja cieņpilnu, ieinteresējošu, atbalstošu attieksmi.”

Doktorantu iesaiste Liepājas Universitātes akadēmiskajā darbā studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” ir viena no projekta darbībām. Tās mērķis ir veicināt pozitīvas pārmaiņas akadēmiskā personāla vecuma struktūrā, atbalstīt līdzsvaru pamatdarbā strādājošo un pieaicināto mācībspēku proporcijā, kā arī mazināt kvalificēta un profesionāla akadēmiskā personāla trūkumu nākotnē.