Projekti

Atpakaļ
Ērika Lauberga, 24.02.2021

Noslēgušās Pirmā mācību moduļa “Līderība, komandas sadarbība” nodarbības

Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība” (Nr. 8.2.2.0/18/I/003) 2021. gada janvārī ir uzsākta specializēto mācību programma, kas attīsta akadēmiskā personāla līderību, sadarbības kompetenci ar industriju. Mācību programmas saturā ir četri moduļi: “Līderība, komandas sadarbība”, “Dizaina domāšana”, “Komunikācija un argumentācija” (tai skaitā digitālā komunikācija) un “Emocionālā inteliģence”.

No 05. janvāra līdz 16. februārim attālināti (tiešsaistes platformā Zoom) norisinājās intensīvas Pirmā mācību moduļa “Līderība, komandas sadarbība” nodarbības, kuras apmeklēja 23 LiepU akadēmiskā personāla pārstāvji. Nodarbībās tika iesaistīti mācībspēki, kuri lekcijas LiepU docē stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība. Nodarbības saskaņā ar LiepU organizēto iepirkumu un noslēgto līgumu vadīja SIA “Spring Valley” lektore Ilze Čiščakova. Pirmā mācību moduļa kopējais apjoms – 66 akadēmiskās stundas.

Pirmajā mācību modulī tika apgūti šādi temati: vadīšana un līderība; sadarbība un komunikācija komandā; dažādu tipu cilvēku vadīšana; sarežģītu situāciju, problēmsituāciju, konfliktu risināšana; pārmaiņu vadīšana un ieviešana; stresa un spriedzes situāciju vadīšana; motivācija un pašmotivācija; atgriezeniskā saite kā vērtīgs instruments vadītāja darbā un attīstībā. Pēdējā nodarbībā mācību dalībnieki dalījās ar saviem pašpieredzes stāstiem par to, kādas atziņas likušās vērtīgas, kas ikdienas akadēmiskajā darbā noder vai noderēs no nodarbībās dzirdētā un visbeidzot – par nākotnes plāniem un apņemšanos. Nodarbību dalībnieki pēc šī mācību moduļa apgūšanas minēja daudzveidīgus ieguvumus, piemēram: ir radies daudz ierosmju domāšanai, iegūtas labas idejas, atziņas, daudz ieteikumu pašizglītībai. Vēl kāds minējis, ka nodarbībās bijusi lieliska iespēja pašanalīzei, un sajūta ir kā pēc labi padarīta darba. Tāpat ļoti vērtīga bijusi MBTI personības tipu noskaidrošana, kas palīdzējusi sevis izzināšanā un pašizaugsmē. Nozīmīgs ieguvums dalībniekiem bijusi komunikācija ar kolēģiem dažādās grupās, kolēģu iepazīšana, īpaši pašpieredzes stāstu kontekstā. Mācību dalībniekiem patikuši praktiskie uzdevumi, problēmsituāciju risināšana, daudzveidīgās diskusijas. Vairāki nodarbību dalībnieki atzīmējuši, ka ir iegūtas zināšanas – gan teorētiskas, gan praktiskas un metodoloģiskas, ko varēs izmantot akadēmiskā darbā.

Paužot viedokli par Pirmo mācību moduli kopumā, 71,4% nodarbību dalībnieku to vērtē ļoti augstu (ar 9 vai 10 ballēm), bet atlikušie dalībnieki – ar 7 vai 8 ballēm. Savukārt kursa lektores darbs ir novērtēts ar “labi” vai “teicami”. Par lektores darbu mācību dalībnieki savos komentāros norāda, ka lektore ļoti labi jutusi auditoriju arī attālināti un ka tas esot bijis labs un profesionāli organizēts darbs. Iepriekš minētais vērtējums ļauj secināt, ka specializētās mācību programmas Pirmā moduļa norise un rezultāts ir atbilstošs projektā izvirzītajiem mērķiem.

Otrais specializēto mācību modulis “Dizaina domāšana” sāksies 2021. gada 2. martā.