Projekti

Atpakaļ
20.05.2020

Doktoranta darbs projektā LiepU kā iespēja augt, attīstīties un pilnveidoties

Ar Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība” (Nr. 8.2.2.0/18/I/003) atbalstu lektora darbu Liepājas Universitātē turpina Latvijas Universitātes doktora zinātniskā grāda pretendents Andris Krieķis, kurš savu promocijas darbu izstrādā par lasītprasmes attīstīšanu sākumskolas skolēniem.

2019./2020. studiju gada rudens semestrī lektors LiepU studiju programmas “Logopēdija” studentēm lasīja lekcijas par bērnu valodas traucējumiem, savukārt pavasara semestrī Andra Krieķa aktivitātes vairāk ir saistītas ar zinātnisko darbību, profesionālās pilnveides programmas izstrādi un nodarbību gatavošanu. A.Krieķis par darbu projektā saka: “Darbs Liepājas Universitātē projekta ietvaros man ir sniedzis iespēju augt zinātniskajā līmenī. Projekta darba uzdevumu dēļ nākas lasīt dažādu zinātnisko literatūru, lai veidotu gan pētījumu saturu, gan analizētu iegūtos datus, gan konsultētu studentus studiju darba izstrādes procesā, kā arī gatavotu lekciju saturu gan LiepU Mūžizglītības nodaļā, gan universitātē nākamajam studiju gadam”.

Lai pilnveidotu savu docējamo kursu saturu, A.Krieķis pavasara semestrī ir veicis skolēnu, pedagogu un vecāku mērķauditorijas izpēti Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā. Par sava pētījuma gaitu doktorants piebilst: “Šobrīd, strādājot attālināti, daļēji iegūti pētījuma dati par to, kādas ir Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 7. klašu skolēnu vajadzības, uzsākot mācības ģimnāzijā. Atbildes tiek precizētas, analizējot skolēnu, vecāku un skolotāju sniegtās atbildes par dažādiem ar izglītības ieguves procesu saistītiem jautājumiem, lai turpinātu darbu, kad būs iespējama darbība klātienē”.

Jaunu doktorantu un doktora zinātniskā grāda pretendentu iesaiste LiepU akadēmiskajā darbā studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” ir viena no projekta stratēģiskajām aktivitātēm. Doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu iesaistīšana nodrošina gados jaunu zinātnieku ienākšanu LiepU. Tas veicina pozitīvas pārmaiņas akadēmiskā personāla vecuma struktūrā (pēctecību un atjaunotni) un atbalsta paaudžu sadarbību.