Projekti

Atpakaļ
07.11.2019

Projekta ietvaros darbu uzsācis jauns doktora zinātniskā grāda pretendents

Ar Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība” (Nr. 8.2.2.0/18/I/003) atbalstu lektora darbu LiepU ir uzsācis Latvijas Universitātes doktora zinātniskā grāda pretendents Andris Krieķis, kurš savu promocijas darbu izstrādā par lasītprasmes attīstīšanu sākumskolas bērniem.

Šobrīd pasniedzējs lekcijas par valodas traucējumiem lasa LiepU bakalaura studiju programmas “Logopēdija” 3. kursa studentēm un ļoti atzinīgi vērtē Liepājas Universitātes atvērtību jaunajiem doktorantiem, vēlmi riskēt un izmēģināt kaut ko jaunu savā augstskolā. Kaut arī ir notikušas tikai dažas nodarbības, par studentēm Andris Krieķis saka, ka viņas ir domājošas, lekcijās nesēž ar “tukšām” acīm.

Jaunu doktorantu un doktora zinātniskā grāda pretendentu iesaiste LiepU akadēmiskajā darbā studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” ir viena no projekta stratēģiskajām aktivitātēm. Doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu iesaistīšana nodrošina gados jaunu zinātnieku ienākšanu Liepājas Universitātē. Tas veicina pozitīvas pārmaiņas akadēmiskā personāla vecuma struktūrā (pēctecību un atjaunotni), atbalsta paaudžu sadarbību un mazina kvalificēta akadēmiskā personāla trūkumu nākotnē.