Projekti

Atpakaļ
17.10.2019

Pasniedzēja no Helsinku Universitātes noslēdz darbu LiepU projektā, taču neatvadās no universitātes

Pirms gada darbu Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība” (Nr. 8.2.2.0/18/I/003) ietvaros Liepājas Universitātē uzsāka viesprofesore Ekaterina Protasova no Helsinku Universitātes Somijā.

Strādājot projektā, Ekaterina Protasova kopā ar LiepU kolēģiem ir sagatavojusi kopīgus zinātniskos rakstus, no kuriem vairāki jau ir publicēti. Tāpat pasniedzēja ir apmeklējusi izglītības iestādes Liepājā, kurās tiek realizēta bilingvālā mācību pieeja, iegūstot vērtīgus datus saviem pētījumiem. Noderīgu informāciju pasniedzēja ir ieguvusi arī no LiepU maģistra līmeņa “Vispārējās izglītības skolotājs” studentiem, jo lielākā daļa šo studentu ir praktizējuši skolotāji. Ekaterina Protasova par maģistra studentiem saka: “Daļa no maniem studentiem jau varētu būt līdzvērtīgi LiepU pasniedzējiem, daļa – ļoti abi praktiķi, vēl daļa – jauni un entuziasma pilni speciālisti, kuri ir gatavi izmantot jaunas metodes un pieejas.”

Šobrīd pasniedzēja lasa pēdējās lekcijas Liepājas Universitātes maģistra līmeņa “Vispārējās izglītības skolotājs” studentiem: sniedz teorētiskās zināšanas par skolotāju profesionālajām prasmēm un pedagoģisko refleksiju, izmantojot video analīzes metodi; analizē studentu sagatavotās prezentācijas par viņu pedagoģisko pieredzi un nodrošina atgriezenisko saiti, kopā ar studējošo grupu reflektējot par dzirdēto. Viesprofesores Ekaterinas Protasovas darbs projektā ir noslēdzies, taču sadarbība ar LiepU kolēģiem turpināsies gan akadēmiskajā darbā, gan zinātniskajā pētniecībā.

Minētajā projektā kopumā ir paredzēts, ka līdz 2022. gada septembrim LiepU lekcijas lasīs un ar zinātnisko pētniecību nodarbosies vismaz pieci pieredzes bagāti viesprofesori no Somijas, Itālijas, Indijas, ASV un Grieķijas.