Projekti

Atpakaļ
17.10.2019

Boloņas Universitātes pasniedzējs lasa lekcijas maģistra studiju programmas “Vispārējās izglītības skolotājs” studentiem

Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība” (Nr. 8.2.2.0/18/I/003) ietvaros Liepājas Universitātē jau astoto mēnesi akadēmisko un zinātnisko darbu veic profesors no Boloņas Universitātes Itālijā – Antonio Čičella (Antonio Cicchella).

Šajā semestrī pasniedzējs lasa lekcijas maģistra studiju programmas “Vispārējās izglītības skolotājs” studentiem, studiju kursa “Izglītības darba vadība” ietvaros. Studiju kursā tiek apskatīti tādi temati kā mācīšanas filozofija un vēsturiskie aspekti (Ziemeļeiropa un Rietumeiropa, ASV un Ķīna), Boloņas process, Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra, augstākās izglītības integrācija Eiropā u. c. ar izglītības vadību saistīti jautājumi. 

Pats profesors min, ka viņam Liepāja ļoti patīk, šeit esot daudz vēsturisku un pat mistisku ēku, ar kuru vēsturi viņš labprāt iepazītos. Par studentiem pasniedzējs saka, ka tie pārsvarā ir jau strādājoši un pieredzējuši skolotāji, tāpēc, viņaprāt, viņu zināšanu līmenis ļoti labs. Sākumā pasniedzējam gan esot bijis jāpierod strādāt ar mazāk (t.i., deviņiem) studentiem, jo Boloņas Universitātē parasti lekcijas lasot no 50 līdz 100 studentiem vienā auditorijā.

Šobrīd LiepU studenti, kuri studē stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība, minētā projekta ietvaros savas zināšanas var papildināt pie trim ārvalstu pasniedzējiem: Antonio Čičellas no Itālijas, Rakeša Dubeja no Indijas un Ekaterinas Protasovas no Somijas. Tādējādi studentiem ir iespēja klausīties augstskolu profesorus, kuri nāk no ļoti dažādām valstīm. Ārzemju akadēmiskā personāla iesaiste LiepU akadēmiskajā darbā un zinātniskajā pētniecībā stratēģiskās specializācijas jomās ir viens no projekta mērķiem, kas ļauj LiepU nodrošināt šo jomu saturisko kvalitāti un paplašināt starptautiskās partnerības tīklu. 

Autors: Ērika Lauberga