Projekti

Atpakaļ
05.09.2019

Pasniedzējs no Indijas tiekas ar projekta komandu

Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība” (Nr. 8.2.2.0/18/I/003) ietvaros darba gaitas LiepU ir uzsācis profesors Rakešs Dubejs (Rakesh Dubey) no Radžastānas Tehniskās universitātes Indijā.

Lai pārrunātu organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar studiju kursa “Hatha-jogas pamati” pasniegšanu LiepU studentiem šajā akadēmiskajā gadā, kā arī par nākamajiem soļiem kopīgu zinātnisko publikāciju izstrādē, 2019. gada 26. augustā pasniedzējs tikās ar projekta personālu un mācībspēkiem: Līgu Krūmiņu, Ēriku Laubergu, Helēnu Vecenāni un Zitu Valku.

Profesoram Rakešam Dubejam šī nav pirmā pieredze, docējot ārzemēs. Viņš ir lekcijas lasījis augstskolās Grieķijā, Čehijā un Etiopijā, ko projekta komanda viennozīmīgi uzskata par pasniedzēja priekšrocību.

Ārzemju akadēmiskā personāla iesaiste LiepU akadēmiskajā darbā un zinātniskajā pētniecībā stratēģiskās specializācijas jomās ir viens no projekta mērķiem, kas ļauj LiepU nodrošināt šo jomu saturisko kvalitāti un paplašināt starptautiskās partnerības tīklu. Projektā ir paredzēts, ka līdz 2022. gada septembrim kopumā LiepU lekcijas lasīs un ar pētniecisko darbību nodarbosies vismaz pieci pieredzes bagāti viesprofesori no Somijas, Itālijas, Indijas, ASV un Grieķijas.