Projekti

Atpakaļ
21.02.2019

LiepU pētnieces Vīnē dibina kontaktus jauniem starptautiskiem pētniecības projektiem

2018.gada decembrī Liepājas universitātes pētnieces Lāsma Ulamane-Ozoliņa, Anita Jansone un Ilva Magazeina piedalījās Eiropas Komisijas rīkotajā tīklošanās pasākumā/ konferencē ICT 2018 – Imagine Digital – Connect Europe. Pasākums pulcēja vienkopus 4800 apmeklētāju. Tā mērķis bija iepazīstināt dalībniekus ar Eiropas Savienības nākotnes prioritātēm tehnoloģiju attīstības jomā, labo praksi projektos, iepazīties izstādē ar ES programmās apstiprināto projektu rezultātiem, kā arī piedalīties tīklošanās pasākumos.

Tīklošanās pasākums bija lieliska iespēja Liepājas Universitātei dibināt kontaktus jaunu starptautisku pētniecības projektu izstrādei, piesaistot ārvalstu finansējumu, piemēram, Apvārsnis 2020. Universitāte pieteica sevi kā partneri ALL DIGITAL sekcijā (Assessing the impact of extracurricular digital creativity activities), kur tika prezentētas iespējamā nākotnes projekta idejas un meklēti jauni partneri.

Tika apmeklēta arī sesija ICT Industry &Academia:Cracking the Code of Digital Transformation Together, kurā prezentētāji iepazīstināja ar labo praksi IT studentu izglītošanas procesā.

Pētniecei Lāsmai Ulmanei-Ozoliņai īpaši veiksmīgs kontakts izveidojās ar Graz University of Technology, kurš darbojas tehnoloģiju balstītās mācīšanās jomā (TEL), kas ir arī viņas zinātniskās intereses joma.

Ar projekta “Pētniecības, inovāciju un starptautiskās sadarbības zinātnē veicināšana Liepājas universitātē” (1.1.1.5/18/I/018) finansiālu atbalstu tiek veicināta starptautiskā sadarbība pētniecībā un zinātnē.

Projekta kopējā summa ir 104 510,59 EUR no kuriem 85% jeb 88 834.00 EUR tiek finansēti no ERAF un 15% no Valsts budžeta līdzekļiem. Projekta īstenošanas termiņš 07.2018 – 12.2022

 

Publikācija ievietota: 21.01.2019.