Interreg projekta BSR Smart-Up Orhusas Inovāciju nometne-2018

 

2018.gada 18.-21.marts, Orhusa, Dānija

 

Liepājas Universitāte ir iesaistījusies Interreg projektā BSR Smart-Up, kura ietvaros tika organizēta Orhusas Inovāciju nometne (OIN), lai kopīgi meklētu risinājumus viedās specializācijas stratēģiju īstenošanai un ekonomisko pārmaiņu veicināšanai Baltijas jūras reģionā.

 

OIN pulcē gandrīz 70 dalībniekus, kuri pārstāv dažādas reģionālās interešu grupas : iedzīvotājus, uzņēmējus, politiķus, universitāšu mācībspēkus u.c., lai vienotā komandā, radošā vidē visā Baltijas jūras reģionā risinātu izvirzītos ilgtspējības izaicinājumus.

 

OIN nodrošina demokrātisku vidi partnerības veidošanai un iesaistei projektos, lai kopīgi ģenerētu problēmrisinājumus. OIN ir poligons bottom-up reģionālas inovācijas un trans-reģionāla tīmekļa veidošanas veicināšanai.

 

Kā 2017.gada Eiropas kultūras galvaspilsēta un viena no iCapital Award finālistēm Orhusa piedāvā iedvesmojošu vidi kopējai jaunradei, inovācijai un ekosistēmu attīstībai.

 

OIN ir BSR Smart-Up projekta sadaļa, kas koncentrējas uz viedo specializāciju un reģionālās konkurētspējas attīstību, īpaši attiecībā uz veselīgu novecošanos, viedajām pilsētām, klimata pārmaiņām un aprites ekonomiku. BSR Smart-Up iesaistīti 13 partneri un vairāk kā 20 asociētie partneri Baltijas jūras reģionā, ieskaitot akadēmiskās, pašvaldību un reģionālās attīstības organizācijas.

 

Plašākai/konkrētākai informācijai latviešu valodā lūdzam kontaktēt: lilita.abele@liepu.lv

For information in English about BSR Smart-Up project please contact: angelina.korsunova@aalto.fi

Lasīt vairāk

Innovation Camp Aarhus 2018

 

March 18-21, 2018, Aarhus, Denmark

 

Liepaja University is joining Aarhus Innovation Camp to co-create solutions for implementing regional smart specialization strategies and support the economic transformation in Baltic Sea Region.

 

A first in the series, Aarhus Innovation Camp brings together close to 70 participants: regional actors, citizens, universities, politicians, businesses and other stakeholders to innovate around global and Baltic Sea region challenges selected for the Camp. Regions get inspiration and high level support through the official peer-to-peer reviews of their research innovation strategies organized by the EU Joint Research Center.

 

Advised by experts in co-creation, smart cities and citizen-driven innovation – Aarhus Camp provides a democratic environment to build partnerships, experiment and set up engaging processes for generating solutions together. Aarhus Innovation Camp is a Launchpad to foster bottom-up regional innovation and facilitate trans-regional network building.

 

As a European Capital of Culture 2017 and amongst the finalists of I Capital Award – Aarhus is an inspiring and vibrant environment for co-creation, innovation and ecosystem development.

 

Aarhus Innovation Camp is part of BSR Smart-Up project focusing on smart specialization and developing regional competitive strengths, especially related to healthy ageing, smart cities, climate change and circular economy. BSR Smart-Up involves 13 partners and over 20 associate partners in the Baltic Sea Region, including academic, municipal and regional development organizations.

For more information in Latvian please contact: lilita.abele@liepu.lv

For information in English about BSR Smart-Up project please contact: angelina.korsunova@aalto.fi

 

Lasīt vairāk

 

Akadēmiskā informācijas centra seminārs “Augstākās izglītības kvalitātes monitorings un e-platformas koncepts”

 

2017.gada 8.decembrī Liepājas Universitāte piedalījās Akadēmiskās informācijas centra ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”, Nr.8.2.4.0/15/I/001, ietvaros organizētajā seminārā “Augstākās izglītības kvalitātes monitorings un e-platformas koncepts”. 

Lasīt vairāk

 

Akadēmiskā informācijas centra seminārs “Tendences studiju programmu pilnveidē”

 

2017.gada 7.novembrī Liepājas Universitāte piedalījās Akadēmiskās informācijas centra ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”, Nr.8.2.4.0/15/I/001, ietvaros organizētajā seminārā “Tendences studiju programmu pilnveidē”. 

Lasīt vairāk

 

Akadēmiskās informācijas centra ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros ir īstenotas 12 pilotakreditācijas.

 

 Laika periodā no 2017.gada 30.janvāra līdz 25.februārim norisinājās studiju virzienu novērtēšanas vizītes. Pēc katras vizītes Studiju virzienu novērtēšanas komisija sagatavoja kopīgo atzinumu. Katras Studiju virziena novērtēšanas komisijas sastāvā bija pieci eksperti, t.sk., viens Latvijas Darba devēju konfederācijas deleģēts eksperts, viens Latvijas Studentu apvienības deleģēts eksperts un vismaz viens ārvalstu eksperts.

Lasīt vairāk

Kalendārs

Aug
31

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

x