Projekts “Skaņu pastiprinošo sistēmu ilgtermiņa ietekme uz skolotāju balss slodzes samazināšanu un verbālo instrukciju izpratnes uzlabošanu skolēniem”

 

 

Liepājas Universitātē kopš 2017.gada oktobra tiek īstenots pēcdoktorantūras pētniecības projekts “Skaņu pastiprinošo sistēmu ilgtermiņa ietekme uz skolotāju balss slodzes samazināšanu un verbālo instrukciju izpratnes uzlabošanu skolēniem” (projekta īstenotāja vadošā pētniece, docente Baiba Trinīte, Dr.med.). Projekta pirmā posmā ir veikta detalizēta pētījuma metodoloģijas izveide. Laba sadarbība ir izveidojusies ar Liepājas 5. un 15. vidusskolas, kā arī Ezerkrasta sākumskolas skolotājiem, kuri ir piekrituši iesaistīties projekta īstenošanā. Pētījumā piedalās dažādu kursu bakalaura studiju programmas Logopēdija studenti, kuri iegūst pirmo pieredzi zinātnisku pētījumu praktiskajā organizācijā. Liels paldies par atbalstu Elīnai Lasmanei, Evijai Budičai-Krūmiņai, Unai Kazakai (2.kurss), Valērijai Krasovskai un Daniēlai Paulai Indriksonei (1.kurss), Verai Makarevičai un Anastasijai Lisjanskai (3.kurss). Par pirmajiem pētījumā iegūtajiem rezultātiem docente Baiba Trinīte ziņos 5. Baltijas Logopēdu kongresā Lietuvā (26.-27.04) un 10.Eiropas Logopēdu kongresā Portugālē (10.-12.05.)

Pētniecības projekta kopējās izmaksas EUR 133 806.00 no kurām 85% finansē ERAF

Pētniecības īstenošanas plānotais termiņš 03.10.2017. – 30.09.2020.

Lasīt vairāk

 

Akadēmiskās informācijas centra seminārs “Pēcnovērtējuma aktivitāšu nozīme augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas procesā”

 

2018. gada 8. februārī Liepājas Universitāte piedalījās Akadēmiskās informācijas centra ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”, Nr.8.2.4.0/15/I/001, ietvaros organizētajā seminārā “Pēcnovērtējuma aktivitāšu nozīme augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas procesā”. 

Lasīt vairāk

Interreg projekta BSR Smart-Up Orhusas Inovāciju nometne-2018

 

2018.gada 18.-21.marts, Orhusa, Dānija

 

Liepājas Universitāte ir iesaistījusies Interreg projektā BSR Smart-Up, kura ietvaros tika organizēta Orhusas Inovāciju nometne (OIN), lai kopīgi meklētu risinājumus viedās specializācijas stratēģiju īstenošanai un ekonomisko pārmaiņu veicināšanai Baltijas jūras reģionā.

 

OIN pulcē gandrīz 70 dalībniekus, kuri pārstāv dažādas reģionālās interešu grupas : iedzīvotājus, uzņēmējus, politiķus, universitāšu mācībspēkus u.c., lai vienotā komandā, radošā vidē visā Baltijas jūras reģionā risinātu izvirzītos ilgtspējības izaicinājumus.

 

OIN nodrošina demokrātisku vidi partnerības veidošanai un iesaistei projektos, lai kopīgi ģenerētu problēmrisinājumus. OIN ir poligons bottom-up reģionālas inovācijas un trans-reģionāla tīmekļa veidošanas veicināšanai.

 

Kā 2017.gada Eiropas kultūras galvaspilsēta un viena no iCapital Award finālistēm Orhusa piedāvā iedvesmojošu vidi kopējai jaunradei, inovācijai un ekosistēmu attīstībai.

 

OIN ir BSR Smart-Up projekta sadaļa, kas koncentrējas uz viedo specializāciju un reģionālās konkurētspējas attīstību, īpaši attiecībā uz veselīgu novecošanos, viedajām pilsētām, klimata pārmaiņām un aprites ekonomiku. BSR Smart-Up iesaistīti 13 partneri un vairāk kā 20 asociētie partneri Baltijas jūras reģionā, ieskaitot akadēmiskās, pašvaldību un reģionālās attīstības organizācijas.

 

Plašākai/konkrētākai informācijai latviešu valodā lūdzam kontaktēt: lilita.abele@liepu.lv

For information in English about BSR Smart-Up project please contact: angelina.korsunova@aalto.fi

Lasīt vairāk

Innovation Camp Aarhus 2018

 

March 18-21, 2018, Aarhus, Denmark

 

Liepaja University is joining Aarhus Innovation Camp to co-create solutions for implementing regional smart specialization strategies and support the economic transformation in Baltic Sea Region.

 

A first in the series, Aarhus Innovation Camp brings together close to 70 participants: regional actors, citizens, universities, politicians, businesses and other stakeholders to innovate around global and Baltic Sea region challenges selected for the Camp. Regions get inspiration and high level support through the official peer-to-peer reviews of their research innovation strategies organized by the EU Joint Research Center.

 

Advised by experts in co-creation, smart cities and citizen-driven innovation – Aarhus Camp provides a democratic environment to build partnerships, experiment and set up engaging processes for generating solutions together. Aarhus Innovation Camp is a Launchpad to foster bottom-up regional innovation and facilitate trans-regional network building.

 

As a European Capital of Culture 2017 and amongst the finalists of I Capital Award – Aarhus is an inspiring and vibrant environment for co-creation, innovation and ecosystem development.

 

Aarhus Innovation Camp is part of BSR Smart-Up project focusing on smart specialization and developing regional competitive strengths, especially related to healthy ageing, smart cities, climate change and circular economy. BSR Smart-Up involves 13 partners and over 20 associate partners in the Baltic Sea Region, including academic, municipal and regional development organizations.

For more information in Latvian please contact: lilita.abele@liepu.lv

For information in English about BSR Smart-Up project please contact: angelina.korsunova@aalto.fi

 

Lasīt vairāk

 

Akadēmiskā informācijas centra seminārs “Augstākās izglītības kvalitātes monitorings un e-platformas koncepts”

 

2017.gada 8.decembrī Liepājas Universitāte piedalījās Akadēmiskās informācijas centra ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”, Nr.8.2.4.0/15/I/001, ietvaros organizētajā seminārā “Augstākās izglītības kvalitātes monitorings un e-platformas koncepts”. 

Lasīt vairāk

Kalendārs

May
23

Asins donoru diena

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

09:00

May
28

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Jun
04

Zinātnes padomes sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00