Latviešu zinātnes valoda intralingvālā aspektā (Intra-lingual Aspects of the Latvian Scientific Language)

 

Projekta Nr. lzp-2018/2-0131

 

Projekta akronīms: LZVIA

 

Grāmatvedības akronīms: TSF z-A.D.

 

Programma: Latvijas Zinātnes Padomes Fundamentālie un lietišķie pētījumi

 

Projekta iesniedzējs: Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultāte (VeA TF)

 

Sadarbības partneris: Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte (LiepU HMZF)

 

Projekta zinātniskā vadītāja: VeA vadošā pētniece Agnese Dubova, projekta zinātnisko darbu LiepU vada un koordinē profesore Diāna Laiveniece

 

Projekta zinātniskā grupa: projektā kopumā ir plānots iesaistīt 15 zinātniskos darbiniekus, no kuriem 11 ir VeA valodniecības un IT nozares pārstāvji, kā arī 4 LiepU valodniecības nozares pārstāvji. Projekta īstenošanā ir iesaistīti vadošie pētnieki, doktoranti, maģistranti un bakalaura programmu studenti.

 

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2018.–01.12.2020. (24 mēneši, 2 atskaites periodi)

 

Projekta īss kvalitatīvais apraksts un mērķis

Latviešu zinātnes valodas izpēte intralingvālā aspektā veicina kvalitatīvas latviešu zinātnes valodas apguvi un lietojumu nacionālajā akadēmiskajā vidē dažādos līmeņos, tostarp skolās, augstskolās, zinātniskajās institūcijās u. c. Projektā izveidotais latviešu zinātnes valodas rakstveida tekstu digitālais korpusa radīs priekšnosacījumus tālākai latviešu zinātniskās valodas un zinātniskā diskursa pētniecībai, tostarp starptautiskā perspektīvā. Pētījuma rezultātos balstīta tīmekļa lapas izveide sniegs ieguldījumu zināšanu kultūras pilnveidē. Tīmekļa lapa, pieejama arī kā mobilā lietotne, informēs dažādu zinātņu nozaru pētniekus par zinātnisko tekstu veidiem un to nosaukumiem, piedāvās tekstu veidu definīcijas, piemērus, kā arī sniegs atbalstu dažādu zinātnisko tekstu veidu struktūrelementu valodisko formulējumu izvēlē latviešu valodā. Tā būs lietojama kā palīglīdzeklis SZPD, bakalaura darbu, maģistra un doktora līmeņa darbu izstrādē.

Lasīt vairāk

Projekta Interprof īstenošanas ietvaros notiek LiepU tikšanās ar Šauļu Universitātes kolēģiem

 2018. gada 8. decembrī Liepājas Universitātē projekta Interprof ietvaros viesojās vadības un ekspertu darba grupa no Šauļu Universitātes, lai tiktos ar projektā iesaistīto vadības un ekspertu darba grupu no Liepājas Universitātes un pārrunātu projekta norises gaitu un turpmāko īstenošanu. Darba grupas veidoja abu universitāšu logopēdijas, ergoterapijas, mākslas un dzīvnieku terapijas, kā arī fizioterapijas jomas profesionāļi.


Lasīt vairāk

Berlin-Brandenburg Capital Region Innovation Camp Potsdam

 

28.11.2018 – 30.11.2018

 

Experts on co-creation and innovation from the Baltic Sea Region gather to deepen dialogue between science and local community at the Potsdam-Golm Science Park.

 

Brandenburg Ministry of Justice and for Europe and Consumer Protection, Potsdam-Golm Science Park and Aalto University organize the Brandenburg Innovation Camp to work on building active dialogue, inclusive innovation and blending of local knowledge systems to create the necessary momentum for tackling societal challenges. The camp is a part of the innovation camp series of the Smart-Up BSR project led by Professor Taina Tukiainen of Aalto University.

Lasīt vairāk

Projekta ietvaros tiek veicināta zinātniskā personāla iesaistīšanās starptautiskajos tīklošanās un citos pasākumos

 

Projekta nr. 1.1.1.5/18/I/018 “Pētniecības, inovāciju un starptautiskās sadarbības zinātnē veicināšana Liepājas universitātē” ietvaros tiek veicināta zinātniskā personāla, īpaši jauno pētnieku, iesaistīšanās starptautiskajos tīklošanās un citos pasākumos, kas palielina iespēju iesaistīties starptautisko projektu Apvārsnis 2020 un 9. Ietvara programmas projektu izstrādē un īstenošanā, attīstot esošās pētniecības iestrādnes, veicinot pētnieku publicitāti un starptautisko sadarbību.
Lasīt vairāk

Uzsākta projekta “Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Universitātē” īstenošana

 

 

2018. gada oktobra beigās tika parakstīta vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Liepājas Universitāti par Eiropas Sociālā fonda projekta “Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Universitātē” īstenošanu.

 

Projekta ietvaros piesaistītais finansējums 757 100 eiro apmērā turpmāko trīs gadu laikā tiks izmantots augstskolas pārvaldības sistēmas īstenošanai piecos darbības virzienos – (1) esošo studiju virzienu struktūras un programmu satura izvērtēšanai un pasākumiem to salāgošanai ar atbilstošo nozaru attīstības vajadzībām; (2) Liepājas Universitātes mūsdienīgas pārvaldības modeļa izveidošanai; (3) esošās kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanai; (4) digitālo e-risinājumu ieviešanai un pilnveidošanai augstskolas pārvaldībā un kvalitatīvākai sadarbībai ar studējošajiem; (5) vadības personāla kompetenču pilnveidošanai.

 

Projekta īstenošanā nozīmīgu lomu ieņem augstskolas stratēģisko partneru, tai skaitā studējošo, absolventu, un atbilstošo industriju iesaiste, sniedzot viedokli un ieteikumus, kā arī piedaloties pilnveides pasākumu īstenošanā. 

 

Pieejamo Eiropas projektu līdzekļu piesaiste augstskolas labākas pārvaldības procesu finansēšanai ir stratēģiski nozīmīgs visa Liepājas Universitātes personāla attīstībai, kā arī - projekta rezultāti sniegs būtisku ieguldījumu augstskolas institucionālās veiktspējas uzlabošanā un konkurētspējas stiprināšanā Kurzemes reģionā un Latvijas attīstības plānošanas vadlīniju izpildē.

 

Projekts “Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Universitātē”  Nr.: 8.2.3.0/18/A/017 norisināsies līdz 2021.gada 31. decembrim un tā kopējais finansējums ir 757100 eiro. Līdzekļi 643 535 eiro apmērā tiek finansēti no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem un 113 565 eiro –  no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

 

Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” ietvaros: pilnveidot augstākās izglītības institūciju studiju programmu satura kvalitāti un, efektīvi izmantojot pieejamos resursus, nodrošināt labāku augstākās izglītības institūciju pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu. 

 

Šī projekta īstenošanā Eiropas Savienības struktūrfondu atbildīgā iestāde ir Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, sadarbības iestādes funkcijas veic Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Lasīt vairāk

Kalendārs

Dec
17

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Dec
19

LiepU Ziemassvētku sarīkojums

Liepājas Universitāte, Lielā [...]

15:00

Jan
14

Zinātnes padomes sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00