Par mums

Rekvizīti

Liepājas Universitāte

Lielā ielā-14, Liepāja, LV-3401

PVN reģ.Nr.: LV90000036859

Banka: Valsts kase

Swift kods: TRELLV22

Norēķina konts: LV45TREL9150190000000