8.2.1.0/18/I/002 Studiju programmu fragmentācijas samazināšana LiepU

Progresa ziņojums par 2022. gada 3. ceturksni

LiepU turpinās ESF projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/002 īstenošana. 2022. gada 3. ceturksnī galvenās plānotās darbības mērķstipendijas studējošajiem doktora studiju programmās; precizējumi dokumentu kopās, kas paredzētas licencētu studiju programmu iekļaušanai studiju virziena akreditācijas lapā; gatavošanās ekspertu vizītēm; ekspertu vizītes LiepU studiju programmu "Pirmsskolas skolotājs", “Sākumizglītības skolotājs", "Logopēdija" iekļaušanai studiju virziena akreditācijas lapā; publicitātes pasākumi.


Atskaites periodā notiek darbs pie precizējumu iesniegšanas AIKA (Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra), tiek saskaņoti ekspertu vizīšu datumi un gatavotas vizītes klātienē. Studiju programmas "Pirmsskolas skolotājs", “Sākumizglītības skolotājs", "Logopēdija", 2.līmeņa studiju programmas “Skolotājs”, maģistra studiju programmas “Izglītības zinātnes” jau ir saņēmušas Studiju programmu kvalitātes komisijas lēmumu par iekļaušanu akreditētā studiju virziena, bet studiju programma “Skolotājs” un kopīgā doktora studiju programma “Izglītības zinātnes” vēl gaida apstiprinošu dokumentu.

Atskaites periodā ir notikusi arī jauno 1.kursa studentu uzņemšana pilna un nepilna laika studiju programmās.

Projekta ietvaros tiek piedāvātas mērķstipendijas pedagoģijas doktora studiju programmas studentiem, kas piedalās aprobācijā. Mērķstipendijas saņem arī otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs” studenti.

 

Progresa ziņojums sagatavots 2022. gada 30. augustā.