8.2.1.0/18/A/010 Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU

Progresa ziņojums par 2022. gada 1. ceturksni

LiepU turpinās ESF projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/002 īstenošana. 2022. gada 1. ceturksnī galvenās plānotās darbības jauno pedagogu izglītības studiju programmu aprobācija; jauno studiju programmu standartu izstrāde; pieredzes apmaiņas pasākumi; mērķstipendijas studējošajiem doktora studiju programmās; dokumentu kopu izstrāde, kas paredzētas licencētu studiju programmu iekļaušanai studiju virziena akreditācijas lapā; publicitātes pasākumi.


Atskaites periodā ir norisinājies darbs pie aprobācijas un dokumentu kopas sagatavošanas licencēto studiju programmu "Pirmsskolas skolotājs", “Sākumizglītības skolotājs" un "Logopēdija" iekļaušanai akreditētā studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports”.

Lai tiktu nodrošināta efektīva viedokļu un pieredzes apmaiņa par aprobācijas procesu partneraugstskolās, notiek attālināta saziņa Liepājas Universitātes, Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studiju programmu direktoru starpā. Rezultātā ir veiktas kvalitatīvas izmaiņas studiju programmu studiju kursu aprakstos un studiju procesa plānojumā, kas atspoguļots ziņojumos licencētu studiju programmu iekļaušanai studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” akreditācijas lapā.

Projekta ietvaros tiek sniegtas mērķstipendijas pedagoģijas doktora studiju programmas studentiem, kas piedalās aprobācijā. Mērķstipendijas saņem arī otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs” (Mācītspēks) studenti.

Atskaites periodā ir notikuši divi semināri – 2021.gada 16. decembrī par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Pirmsskolas skolotājs” studentu iespējām turpināt studijas bakalaura programmā “Sākumizglītības skolotājs” un 2022.gada 28. janvārī – par aprobācijas rezultātiem pedagoģisko prakšu īstenošanā studiju programmā “Pirmsskolas skolotājs”.

Progresa ziņojums sagatavots 2022. gada 25. februārī.