8.2.1.0/18/A/010 Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU

Progresa ziņojums 2021. gada 4. ceturksnim (01.09.2021. – 31.12.2021.)

LiepU turpinās ESF projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/002 īstenošana. 2021. gada 4. ceturksnī galvenās plānotās darbības jauno pedagogu izglītības studiju programmu aprobācija; jauno studiju programmu standartu izstrāde; pieredzes apmaiņas pasākumi; mērķstipendijas studējošajiem doktora studiju programmās; mērķstipendijas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas absolventiem; dokumentu kopu izstrāde, kas paredzētas licencētu studiju programmu iekļaušanai studiju virziena akreditācijas lapā un studiju virziena akreditācijai; publicitātes pasākumi ārvalstīs.


Šajā periodā ir norisinājies darbs pie jaunveidojamo studiju programmu "Pirmsskolas skolotājs", “Sākumizglītības skolotājs" un "Logopēdija" aprobācijas procesa – programmu izvērtēšanas, pilnveides, aprobācijas metodikas izstrādes, kā arī studiju programmu standartu pilnveide.

Lai tiktu nodrošināta efektīva viedokļu un pieredzes apmaiņa par aprobācijas procesu partneraugstskolās ar ekspertiem no Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas norisinās attālinātas sanāksmes.

Projekta ietvaros tiek sniegtas mērķstipendijas pedagoģijas doktora studiju programmas studentiem, kas piedalās aprobācijā. Mērķstipendijas saņem arī otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs” (Mācītspēks) absolventi.

Īpaši aktuāla ir dokumentu kopu izstrāde, kas paredzētas licencētu studiju programmu iekļaušanai studiju virziena akreditācijas lapā un studiju virziena akreditācijai.

Sākot ar šo ceturksni tiks īstenoti publicitātes pasākumi ārzemēs. Savā publikācijā docente Dr. hist. Ārija Kolosova pēta pedagoģisko prakšu pieredzi Latvijas pamatizglītības skolās COVID-19 pandēmijas laikā. Pētījumā piedalījušies 81 Liepājas Universitātes pilna un nepilna laika pedagoģijas studenti. Pētījuma rezultātā tiek izdarīti secinājumi, atklājot identificētās problēmas, stiprās puses un pretrunas mācību procesā, kas ir pamats uzlabojumu veikšanai. Iegūtie pētījuma rezultāti var kalpot par pamatu turpmākajiem pētījumiem. Vairāk informācijas: https://un-pub.eu/ojs/index.php/cjes/article/view/6340.


 

Progresa ziņojums sagatavots 2021. gada 14. decembrī.