Padomes

Zinātnes padome

ZINĀTNES PADOMES SASTĀVS

2017./2018.studiju gadā

Nr.p.k.

Zinātniskais grāds,

vārds, uzvārds

Pārstāvniecība

1.      

Dr.philol. Ieva Ozola

Zinātnes prorektore

2.      

Dr.sc.ing. Armands Grickus

DITI direktors

3.      

Dr.philol. Edgars Lāms

KHI direktore

4.      

Dr.paed. Dina Bethere

IZI direktore

5.      

Dr.sc.admin. Inese Lūsēna-Ezera

VZI direktore

6.      

Dr.sc.comp. Anita Jansone

Doktora studiju programmas "E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība" direktore, DIF dekāne

7.      

Dr.paed. Inta Klāsone

Doktora studiju programmas "Pedagoģija" direktore, HMZF profesore

8.      

Dr.paed. Diāna Laiveniece

Starpaugstskolu doktora studiju programmas "Valodniecība" padomes priekšsēdētāja, HMZF profesore

9.      

Dr.paed. Alīda Samuseviča

Pedagoģijas nozares promocijas padomes priekšsēdētāja, PSDF profesore

10. Dr.biol. Roberts Jūrmalietis Vides zinātņu vadošais pētnieks, DIF vides zinātņu virziena vadītājs, docents  

11. 

Studentu padomes pārstāvis

 

APSTIPRINĀTS 

Senāta sēdē  2017.gada 31.augustā

 
 
     
  
Zinātnes padomes kompetence ir Liepājas Universitātes zinātniskās darbības un personāla zinātniskās kvalifikācijas pilnveides satura, organizācijas, kvalitātes novērtēšanas un attīstības jautājumi.     
 
Zinātnes padome:   
  • analizē LiepU zinātnisko struktūrvienību, fakultāšu un katedru zinātniskās darbības rezultātus pētniecības mērķu un uzdevumu īstenošanā un izstrādā priekšlikumus zinātniskās darbības pilnveidei;
  • apstiprina zinātnisko struktūrvienību, fakultāšu un katedru, zinātņu nozaru un apakšnozaru pētījumu plānus, analizē to izpildi;
  • veicina LiepU sadarbību ar sociālajiem partneriem pētniecības un inovāciju jomā;
  • akceptē personāla zinātniskās kvalifikācijas pilnveides plānus un novērtē zinātniskās kvalifikācijas pilnveides rezultātus;
  • izskata LiepU zinātniskās darbības finansēšanas jautājumus;
  • analizē doktorantūras darbību un kvalitātes pilnveidi, lemj par doktorantūras organizācijas un finansiālajiem jautājumiem;
  • izskata promocijas padomju darbību un analizē promocijas rezultātus;
  • apstiprina LiepU izdevniecībā LiePA izdodamo zinātnisko un metodisko iespieddarbu plānu un analizē tā izpildi;
  • apstiprina LiepU zinātnisko konferenču plānu un analizē tā izpildi;
  • izskata un akceptē iesniegšanai Senātā Zinātnes padomes kompetencē esošo normatīvo dokumentu projektus.