Bibliotēka

Atpakaļ
04.09.2019

Grāmatu jaunumi bibliotēkā

 

Laima Poga
Tūristu gida - grupas vadītāja profesionālās prasmes un atbildība

Gida vārda izcelsme franču valodā nozīmē "kāds, kas rāda ceļu". Gida darbs - tas ir dzīvesveids, savas personības īpašību un zināšanu nemitīga pilnveidošana. Atbildīgs darbs, kas notiek nacionālā, starpnacionālā, kā arī starpvalstu un starpkultūru līmenī, tādēļ gida darbība iziet ārpus individuālās atbildības robežām, jo tai ir tieša saistība ar valsts tēla veidošanu.


Sandra Veinberga
Komunikācija. Teorija un prakse

Grāmata ir pirmā aptverošākā monogrāfija par komunikāciju latviešu valodā, kuru veidojusi latviešu zinātniece. Grāmata paredzēta studentiem un skolēniem, kas nodarbojas ar saziņas un mediju studijām. Taču to ar interesi izlasīs arī nestudējošie ļaudis, kuri vēlas uzzināt, kā norisinās saziņas procesi publiskajā telpā. Manuskripta teksts recenzēts un apstiprināts Liepājas universitātes Vadībzinātņu institūta zinātniskās padomes sēdē.
„Šī grāmata ir kā ceļojums laikā, ļaujot sajust saziņas procesu elpu un apjaust tās plašos horizontus vēsturiski atšķirīgos griezumos. Tajā pat laikā tā ir kā ceļvedis komunikācijas teorijas un prakses krustojošos ceļu izzināšanā un komunikācijas tik dažādo šķautņu atpazīšanā”, uzskata Liepājas Universitātes Vadībzinātņu institūta direktore Inese Lūsēna–Ezera.
Teksts uzrakstīts vieglā, ērti saprotamā valodā par komunikācijas procesu, vēsturi, efektiem un centrālajām zinātniskajām teorijām šajā nozarē, pētniecības metodiku un problēmām.

 Serdes stāsti

Izdevuma saturu veido ievads vēsturē, kas tapis, izmantojot ēku kompleksa Atmodas ielā 9 (Aizputē) vēsturisko izpēšu materiālus, tam seko interviju fragmenti ar vietējiem iedzīvotājiem, Aizputes pilsētas valdes priekšsēdētāju Pēteri Hanku un būvarheologu Juri Zviedrānu. Izdevumā apkopti interviju fragmenti un atmiņas, kuras uzrakstījuši SERDES biedri, centra atjaunošanas darbos un kultūras pasākumu organizēšanā iesaistītie domubiedri.