Promocijas darbi

Aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi

2021. gada 24. martā plkst. 15.00 tiešsaistē Zoom platformā notiks Liepājas Universitātes Valodniecības un literatūrzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā SIGITA IGNATJEVA aizstāvēs promocijas darbu par tēmu „Tulkojumstilistikas problēmu risinājumi pastišā un parodijā: Džeimsa Džoisa romāna Uliss tulkojums latviešu valodā” zinātniskā doktora grāda (PhD) iegūšanai valodniecībā un literatūrzinātnē.

Recenzenti: Dr. habil. philol. Benedikts Kalnačs (Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Liepājas Universitāte), Dr. habil. philol. Andrejs Veisbergs (Latvijas Universitāte), Dr. philol. Maija Burima (Daugavpils Universitāte).

Ar promocijas darbu no 2021. gada 1. marta var iepazīties Liepājas Universitātes bibliotēkā (Liepāja, Lielā iela 14) un ŠEIT