8.2.1.0/18/A/010 Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU

Progresa ziņojums 2020. gada 4. ceturksnim (01.09. – 31.12.2020.)

LiepU turpinās ESF projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/002 īstenošana. 2020. gada 4. ceturksnī galvenās plānotās darbības bijušas – jauno pedagogu izglītības studiju programmu izvērtēšana un pilnveide, metodikas izstrāde programmu aprobācijas ietvaros; ekspertu-konsultantu piesaiste; starpaugstskolu pieredzes apmaiņas pasākumi; attālinātais darba seminārs; mērķstipendijas studējošajiem.

Šajā periodā ir norisinājies darbs pie jaunveidojamo studiju programmu "Pirmsskolas skolotājs", “Sākumizglītības skolotājs" un "Logopēdija" aprobācijas procesa – programmu izvērtēšanas, pilnveides, aprobācijas metodikas izstrādes. Lai tiktu nodrošināta efektīva viedokļu un pieredzes apmaiņa par aprobācijas procesu partneraugstskolās, 23. novembrī norisinājās attālinātais seminārs ar katras partneraugstskolas – Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pārstāvjiem.

Attālinātajā seminārā tika diskutēts par jauno programmu realizācijas pieredzi partneraugstskolās un programmu iespējamajiem pilnveides virzieniem, balstoties uz līdzšinējo pieredzi. Tika lemts darbu sākt pie studiju kursu pilnveides – novērst informācijas pārklāšanos, kā arī vienotas studentu aptaujas sistēmas izveides, tādējādi iegūstot datus, kurus būtu iespējams salīdzināt starp partneraugstskolām. Attālinātajā seminārā, kā akūts un svarīgs mērķis tika uzstādīts – prakses norises un satura pilnveide. Rezultātā plānots izstrādāt detalizētākus prakses aprakstus, sekmēt praksē iesaistīto pušu anketēšanu, kā arī izstrādāt metodiskos ieteikumus prakšu vadītājiem.

Projekta ietvaros mērķstipendijas paredzētas 20 mērķstipendijas studentiem, kas piedalīsies 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Skolotājs" aprobācijā. Stipendijas paredzētas uz vienu gadu (10 mēnešiem), kā arī 2 mērķstipendijas paredzētas pedagoģijas doktora studiju programmas studentiem, kas piedalīsies aprobācijā. Stipendijas paredzētas uz diviem gadiem (22 mēnešiem) un vienai uzņemšanai.

Informēt sabiedrību par studentu pieredzi jaunveidotajās studiju programmās, izstrādājot publikāciju, plānots 4. ceturkšņa noslēgumā.

Progresa ziņojums sagatavots 2020. gada 30. novembrī.