8.2.1.0/18/I/002 Studiju programmu fragmentācijas samazināšana LiepU

Progresa ziņojums 2020. gada 3. ceturksnim (01.06. – 31.08.2020.)

LiepU turpinās ESF projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/002 īstenošana. 2020. gada 3. ceturksnī galvenās plānotās darbības bijušas jaunveidojamo pedagogu izglītības studiju programmu licencēšanas dokumentu kopu pilnveide licenču saņemšanai, publicitātes pasākumu nodrošināšana.


Šajā periodā ir norisinājies darbs pie jaunveidojamo studiju programmu "Pirmsskolas skolotājs", “Sākumizglītības skolotājs" un "Logopēdija" licencēšanas dokumentācijas pilnveidošanas programmu licenču saņemšanai. Lai tiktu nodrošināta efektīva viedokļu un pieredzes apmaiņa par licencēšanas procesā sniegtajiem ieteikumiem, 15. jūnijā norisinājās attālinātais seminārs ar katras partneraugstskolas – Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pārstāvjiem.

Izstrādāto jaunveidojamo studiju programmu licencēšanas dokumentācijas saturs pārskata periodā apspriests vairākos attālinātos darba semināros ar Izglītības un zinātnes ministrijas izveidoto Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvo padomi platformā “ZOOM”. Augstākās izglītības kvalitātes aģentūrā “Akadēmiskās informācijas centrs” tika izskatītas studiju programmu licencēšanas dokumentu kopas, izvirzīti jautājumi, uz kuriem tika sniegti nepieciešamie precizējumi. Studiju programmu licencēšanas posms tupinājās ar studiju programmu licenču saņemšanu. 2020. gada 2. jūlijā licencēšanas procesu bija izgājušas visas Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes jaunās programmas, līdz ar to 2020. gada vasaras periodā norisinājās studentu uzņemšana konceptuāli jaunajās studiju programmās.


Progresa ziņojums sagatavots 2020. gada 31. augustā.