Vasaras uzņemšana 2020./ 2021. studiju gadā

Studiju līgumu slēgšana maģistra studijās Liepājas Universitātē*

Ja pretendē uz maksas studiju vietu, tad līdz līguma noslēgšanai veic pirmo iemaksu par studijām bankā Liepājas Universitātes kontā ne mazāk kā 25% apmērā no pirmā studiju gada maksas. Slēdzot Līgumu par studijām jāuzrāda dokumentu, kas apliecina studiju maksas iemaksu.

Ar konkursa rezultātiem varēs iepazīties 10. augustā no plkst. 17:00 LiepU datu bāzē LAIS (www.lais.lv), izmantojot pretendentiem izsniegto lietotājvārdu un paroli.

No 11. augusta līdz 13. augustam līdz plkst. 17.00 un 14.augustā līdz plkst.14.00  notiks līgumu saņemšana (227.telpā), ņemot līdzi dokumentu oriģinālus:

  • pase/ eID karte;

  • vidējo izglītību apliecinošs dokuments;

  • augstāko izglītību apliecinošs dokuments;

  • ja mainīts vārds vai uzvārds, tā maiņu apliecinošs dokuments;

  • ja vidējā izglītība iegūta ārzemēs, Akadēmiskā Informācijas centra izziņa par tās atzīšanu Latvijā;

  • 1 fotokartīte 3x4cm

Ja pretendents nevar ierasties personīgi vai nav pieejami nepieciešamie elektroniskie identifikācijas līdzekļi, dokumentu kopijas iesniedz un oriģinālus uzrāda pilnvarotā persona, uzrādot pasi, pilnvaru un pretendenta pases kopiju.

Pirms Līguma par studijām noslēgšanas, 2. stāvā, 236.telpā, nofotografējies studentu apliecībai (pakalpojums ir bez maksas).

Budžeta konts:

Liepājas Universitāte
Lielā ielā-14, Liepāja
Izglītības iestādes reģ. Nr. 3042000219
PVN reģ.Nr. LV90000036859
Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr.LV45TREL9150190000000

Piezīme: Maksājot par studijām, pārskaitījumā jānorāda REFLEKTANTA VĀRDS, UZVĀRDS, STUDIJU PROGRAMMAS NOSAUKUMS 

* Svarīgi zināt! Fiziskās distancēšanās laikā, rūpējoties par jauno studentu un darbinieku veselību, LiepU jaunajiem studentiem piedāvā iespēju parakstīt studiju līgumu ar drošu elektronisko parakstu. Šo pakalpojumu varēs izmantot tikai tie reflektanti, kuriem ir pieejams eParaksts kā drošs elektroniskā paraksta apliecināšanas rīks.