Vasaras uzņemšana 2020./ 2021. studiju gadā

Studiju līgumu slēgšana pamatstudijās

Liepājas Universitātē*

Ja pretendē uz valsts budžeta finansētu studiju vietu, tad Līgumu par studijām slēdz Uzņemšanas komisijas noteiktajā laikā, pretējā gadījumā pretendents zaudē tiesības uzsākt studijas valsts budžeta finansētajā studiju vietā.

Ja pretendē uz maksas studiju vietu, tad līdz līguma noslēgšanai veic pirmo iemaksu par studijām bankā Liepājas Universitātes kontā ne mazāk kā 25% apmērā no pirmā studiju gada maksas. Slēdzot Līgumu par studijām jāuzrāda dokumentu, kas apliecina studiju maksas iemaksu.

No 10. augusta līdz 11. augustam līdz plkst. 16.00 notiks līgumu saņemšana pretendentiem (227.telpā), kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā savā pirmajā prioritātē.
No 12. augusta līdz 13. augustam līdz plkst. 16.00 un 14.augustā līdz plkst.14.00 notiks līgumu saņemšana pretendentiem (227.telpā), kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 2. kārtā.

Saņemot līgumu par studijām jāiesniedz sekojošu dokumentu kopijas (visām kopijām jābūt skaidri salasāmām) un jāuzrāda to oriģināli:

  • pase/ eID karte;
  • dokuments par vispārējo vidējo izglītību - atestāts vai diploms ar sekmju izrakstu;
  • centralizēto eksāmenu sertifikāti (nav obligāti, ja vidējā izglītība iegūta pirms 2004. gada);
  • ja mainīts vārds vai uzvārds, tā maiņu apliecinošs dokuments;
  • ja vidējā izglītība iegūta ārzemēs, Akadēmiskā Informācijas centra izziņa par tās atzīšanu Latvijā
  • dokumenti, kas apliecina, ka reflektants var pretendēt uz priekšrocībām;
  • 1 fotokartīte 3x4cm

Pēc Līguma par studijām noslēgšanas, 2. stāvā, 236.telpā, nofotografējies studentu apliecībai (pakalpojums ir bez maksas).

Budžeta konts:

Liepājas Universitāte
Lielā ielā-14, Liepāja
Izglītības iestādes reģ. Nr. 3042000219
PVN reģ.Nr. LV90000036859
Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr.LV45TREL9150190000000

Piezīme: Maksājot par studijām, pārskaitījumā jānorāda REFLEKTANTA VĀRDS, UZVĀRDS, STUDIJU PROGRAMMAS NOSAUKUMS

 

*Svarīgi zināt! Fiziskās distancēšanās laikā, rūpējoties par jauno studentu un darbinieku veselību, LiepU jaunajiem studentiem piedāvā iespēju parakstīt studiju līgumu ar drošu elektronisko parakstu. Šo pakalpojumu varēs izmantot tikai tie reflektanti, kuriem ir pieejams eParaksts kā drošs elektroniskā paraksta apliecināšanas rīks.