Pilna laika studijas

Skolotājs

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Studiju programmas „Skolotājs” unikalitāti pamato tās īstenošanas forma – darba vidē balstītas studijas. Pretendentiem ar bakalaura un arī maģistra grādu tā ir iespēja gada laikā apgūt pedagoģisko kompetenci - tādējādi topošie skolotāji būs ne tikai savas jomas speciālisti, kas ieguvuši paziļinātu izpratni pamatstudijās vai maģistra studijās, bet arī skolotāji, kuri būs ieguvuši profesionālās zināšanas un iemaņas praktiskajā darbībā studiju laikā. Studiju programmas saturu veido nozares studiju kursi, diplomdarba izstrāde, prakse un integrētās mācību metodikas kursi dabaszinātņu, matemātikas, valodu, tehnoloģiju, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslās, sociālo zinību un vēstures, veselības un fizisko aktivitāšu jomās.

Iegūstamā kvalifikācija – Skolotājs
Studiju ilgums un forma – 1 gads pilna laika klātienes studijās
Uzņemšanas prasības

1.variants
Bakalaura un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība izvēlētās mācību jomas atbilstošā zinātnes nozarē;

2.variants
Bakalaura un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un studiju programmas ietvaros apgūti mācību jomai atbilstoši studiju kursi 12 kredītpunktu apjomā;

3.variants
Bakalaura un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar mācību jomu nesaistītā nozarē, bet LiepU iestājpārbaudījumā izvēlētajā mācību jomā iegūts vērtējums ļoti labi/teicami/izcili (8-10).

Papildu nosacījumi:
Angļu/vācu/spāņu/franču/zviedru/krievu valodas prasme vismaz B2 līmenī saskaņā ar Eiropas kopīgajām valodu pamatnostādnēm, vai vērtējums angļu, vācu, franču, spāņu vai krievu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 7 (10 ballu skalā) jeb „labi”), izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu, vācu, franču, zviedru, krievu vai spāņu valodā.

Iestāšanās procedūra:

Vairāk informāciju par pieteikšanos meklēt www.macitspeks.lv

helena.vecenane@liepu.lv, m.t. 29331724; + 371 26181317; + 37126167420