Dokumenti

LiepU Kvalitātes politika

Liepājas Universitātes Kvalitātes politika: Nodrošināt pētniecībā balstītas, reģionam nepieciešamas, Latvijas un starptautiskā mērogā konkurētspējīgas un kvalitatīvas augstākās profesionālās, akadēmiskās izglītības un mūžizglītības ieguves iespējas, veicinot zināšanās un profesionālajās kompetencēs balstītu Latvijas tautsaimniecības attīstību un radošas, kultūrorientētas sabiedrības nostiprināšanos, ņemot vērā Eiropas Standartus un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG-2015).

Kvalitātes politika balstās uz LiepU startēģiju un tajā noteiktajām vērtībām: cilvēks, sabiedrība, izaugsme, Latvija.

Kvalitātes politiku īsteno visas LiepU struktūrvienības un darbinieki, atbilstoši startēģiskajiem mērķiem. Kvalitātes nodrošināšana ir
aprakstīta LiepU Kvalitātes rokasgrāmatā.