8.2.1.0/18/A/010 Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU

Progresa ziņojums 2018. gada 4. ceturksnim (01.10. – 31.12.2018.)

ESF projekts “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana LiepU, 8.2.1.0/18/I/002”

Atbilstoši aktuālajām tendencēm izglītības rīcībpolitikā un īstenotajai vispārējās izglītības satura reformai, kas izvirza konceptuāli jaunas prasības pedagogu sagatavošanai un profesionālajai pilnveidei darbam ar jauno izglītības saturu, Liepājas Universitāte 2018. gada oktobrī ir iesaistījusies ESF projektā Studiju programmu fragmentācijas samazināšana LiepU”, tādējādi paplašinot ilggadējo pieredzi pedagogu izglītības programmu īstenošanā, esot vienīgajai augstākās izglītības iestādei Kurzemes reģionā.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks izstrādātas, aprobētas un akreditētas jaunas bakalaura līmeņa studiju programmas „Pirmsskolas un sākumizglītības skolotājs” un „Logopēdija”, kā arī 1. līmeņa studiju programma “Pirmsskolas skolotājs”. Kopā ar sadarbības partneriem – Latvijas Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Daugavpils Universitāti, ir veikta studiju programmu koncepcijas sākotnējā izstrāde, studiju programmās iekļaujamo studiju kursu un moduļu analīze, apzināta iespēja par vienotiem vispārizglītojošajiem studiju kursiem ar Latvijas Universitātes vadībā veidoto integrētā bakalaura studiju programmu “Skolotājs”, kā arī veikta darba devēju aptauja un notikušas tikšanās ar darba devējiem no skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm, lai iepazīstinātu ar jaunveidojamajām studiju programmām.

Projekta rezultātā Liepājas Universitātē tiks piedāvātas inovatīvas un konceptuāli jaunas studiju programmas pedagogu izglītības īstenošanai, pamatojoties uz kompetencēs balstītas izglītības prasībām un pētniecībā balstītām studijām. Studijas jaunveidotajās programmās pavērs iespēju paplašināt savu zināšanu un prasmju robežas, radoši meklēt atbildes uz jautājumiem, tajā pašā laikā veidojoties par konkurētspējīgu speciālistu Latvijas darba tirgū.

Progresa ziņojums sagatavots 2018. gada 20. decembrī