Promocijas darbi

Aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi

2019. gada 20. jūnijā plkst. 12.00 Liepājas Universitātē (Lielā iela 14, 203. telpa) notiks Liepājas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes sēde, kurā

ANITA DUMBRAUSKA

aizstāvēs promocijas darbu „Dvīņu (7–10 gadi) individualitātes audzināšana/pašaudzināšana ģimenē” pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai. 

Darba recenzentes: Emeritus profesore Dr.habil.paed. Ausma Špona (Latvijas Universitāte); profesore Dr.paed. Lūcija Rutka Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola „RISEBA”); profesore Dr.paed. Alīda Samueviča (Liepājas Universitāte).


 

2019. gada 7. jūnijā plkst. 13.00 Liepājā, Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē (Kūrmājas prospekts 13, 118. auditorija), notiks Liepājas Universitātes Valodniecības nozares promocijas padomes sēde, kurā

INGA LAIZĀNE

aizstāvēs promocijas darbu „Latviešu valoda kā svešvaloda: lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās” filoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai lietišķās valodniecības apakšnozarē.

Darba recenzentes: profesore Dr.paed. Diāna Laiveniece (Liepājas Universitāte), profesore Dr.philol. Sanita Lazdiņa (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija), docente Dr.philol. Regina Kvašīte (Šauļu Universitāte).

 

 

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums