Promocijas darbi

Aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi

2019. gada 29. novembrī plkst. 15.00 Liepājas Universitātē (Lielā iela 14, 227. telpa) notiks Liepājas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes sēde, kurā

GATIS STRADS

aizstāvēs promocijas darbu Aktieru pašrealizācija kā pedagoģisks nosacījums teātra darbības kvalitātes pilnveidošanā pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.art. Ojārs Spārītis (Latvijas Mākslas akadēmija); Dr.paed. Agita Ābele (Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija); Dr.paed. Arturs Medveckis (Liepājas Universitāte).