Promocijas darbi

Aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi

2019. gada 20. decembrī plkst. 12.00 Liepājas Universitātē (Lielā iela 14, 227. telpa) notiks Liepājas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes sēde, kurā

MAIJA ROČĀNE

aizstāvēs promocijas darbu "Skolēnu pašvadītas mācīšanās veicināšana debašu procesā" pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.paed. Baiba Briede (Latvijas Lauksaimniecības universitāte); Dr.paed. Dita Nīmante (Latvijas Universitāte); Dr.paed. Inta Klāsone (Liepājas Universitāte).