Promocijas darbi

Aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi

2019. gada 20. jūnijā plkst. 12.00 Liepājas Universitātē (Lielā iela 14, 203. telpa) notiks Liepājas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes sēde, kurā

ANITA DUMBRAUSKA

aizstāvēs promocijas darbu „Dvīņu (7–10 gadi) individualitātes audzināšana/pašaudzināšana ģimenē” pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai. 

Darba recenzentes: Emeritus profesore Dr.habil.paed. Ausma Špona (Latvijas Universitāte); profesore Dr.paed. Lūcija Rutka Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola „RISEBA”); profesore Dr.paed. Alīda Samueviča (Liepājas Universitāte).