Uzņemšana

Uzņemšana 2019 / 2020

Svarīgi datumi uzņemšanai pamatstudijās

Reflektantu vienotā pieteikšanās pamatstudijām 2019./2020. studiju gadam:

 • elektroniski - no 25. jūnija līdz 9. jūlijam, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv/studijas;
 • klātienē - no 2. jūlija līdz 9. jūlijam, ierodoties vienā no vienotajā sistēmā iesaistīto augstskolu uzņemšanas kontaktpunktiem.

Pieteikšanās studijām

Lai pieteiktos studijām pilna un nepilna laika pamatstudijās, jāuzrāda dokumentu oriģināli.

Ja vidējā izglītība iegūta Latvijas Republikā:

 • pase vai personas apliecība (eID);
 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;
 • atestāts/diploms;
 • atestāta/diploma pielikums (sekmju izraksts);
 • CE sertifikāti. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr. 543;
 • dokumenti, kas ļauj pretendēt uz uzņemšanu ārpus konkurs;*
 • viena fotokartīte 3x4 cm;

Ja vidējā izglītība iegūta ārvalstīs:

 • pase vai personas apliecība (eID);
 • ja mainīts vārds, uzvārdsvai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;
 • vidējo izglītību apliecinošie dokumenti ar pievienotu atzīmju sistēmas aprakstu, kurā jābūt ietvertai informācijai par atzīmju skalu un katras atzīmes vērtējumu;
 • Akadēmiskā Informācijas centra  izziņa par iegūtās izglītības atzīšanu Latvijā. Izglītības dokumentu ekspertīze AIC ir maksas pakalpojums, kuru sedz pats reflektants;
 • pēc Uzņemšanas komisijas pieprasījuma kopā ar dokumentiem jāiesniedz notariāli apstiprināts zvērināta tulka tulkojums latviešu valodā.
 • viena fotokartīte 3x4 cm

Svarīgi datumi uzņemšanai augstākā līmeņa studijās

Reflektantu pieteikšanās 2019./2020. studiju gadam no 2. jūlija līdz 12. jūlijam:

 • elektroniski un/ vai klātienē, aizpildot pieteikuma formu;

Dokumenti, kuri nepieciešami, piesakoties studijām

Ja augstākā izglītība iegūta Latvijas Republikā:

 • pase vai personas apliecība (eID);
 • vidējo izglītību apliecinošs dokuments;
 • augstskolas diploms un diploma pielikums vai sekmju izraksts;
 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;
 • viena fotokartīte (3x4 cm).

Ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs:

 • pase vai personas apliecība (eID);
 • legalizēts augststākās izglītības dokuments* un Akadēmiskās informācijas centra (AIC) izsniegta izziņa par tā atzīšanu Latvijā.  Izglītības dokumenta ekspertīze AIC ir maksas pakalpojums, kuru sedz pats reflektants;
 • augstākās izglītības dokumenta pielikums - atzīmju izraksts ar pievienotu atzīmju sistēmas aprakstu. Aprakstā ir jābūt ietvertai informācijai par atzīmju skalu un katras atzīmes vērtējumu;
 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;
 • viena fotokartīte (3x4 cm).

* Nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprinātu izglītības dokumenta un tā pielikuma tulkojumu angļu vai latviešu valodā.

Dokumenti, kuri nepieciešami, piesakoties studijām dokturantūrā

 • iesniegums doktorantūras studijām;
 • pases vai personas apliecības kopija;
 • vidējo izglītību apliecinošs dokuments (kopija);
 • augstāko (bakalaura līmeņa) izglītību apliecinošs dokuments (kopija);
 • maģistra grāda vai tam pielīdzinātu augstāko izglītību apliecinošs dokuments (kopija);
 • maģistra grāda vai tam pielīdzinātu augstāko izglītību apliecinoša dokumenta sekmju izraksts (kopija);
 • reflektanta dzīves gājums (Curriculum Vitae);
 • viena fotokartīte (3x4 cm);
 • ja nepieciešams - vārda/ uzvārda maiņu apliecinošs dokuments (Laulības apliecība vai Dzimtsarakstu nodaļas izziņa);
 • ja pretendents izglītību ieguvis ārvalstīs - Akadēmiskās informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtā izglītības dokumenta atbilstību Latvijas piešķirtajam izglītības dokumentam vai grādam;
 • reģistrācijas maksājuma (30,00 EUR) apliecinošs dokuments;
 • Iestājpārbaudījumiem nepieciešamie materiāli;