Profesionālās pilnveides izglītības programmas

Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma

Notiek pieteikšanās. Nodarbības plānotas uzsākt 2018. gada pavasarī.

 

Profesionālās pilnveides izglītības programma

 

DARBA AIZSARDZĪBAS PAMATLĪMEŅA ZINĀŠANU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

60 stundas, Licences Nr. P-16342

Profesionālās pilnveides izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā tiek iegūtas zināšanas par vispārīgajiem darba aizsardzības jautājumiem, normatīvajiem aktiem, darba vides risku ietekmi, novērtēšanu un novēršanu, lai izglītojamie spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības darbu un strādāt ar normatīvo dokumentāciju uzņēmumā, valsts, pašvaldības vai nevalstiskā organizācijā.

 

Profesionālās pilnveides izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi:

  1. Apgūt zināšanas un prasmes vadīt un organizēt darba aizsardzības prasību īstenošanu organizācijā.

  2. Prast pielietot praksē darba aizsardzības normatīvos aktus.

  3. Spēt izveidot, sakārtot un sistematizēt darba aizsardzības dokumentāciju.

  4. Spēt veikt darba vides iekšējo uzraudzību.

  5. Mērķtiecīgi izmantot teorētiskās un praktiskās zināšanas darba aizsardzības darba organizēšanā.

  6. Paaugstināt savu kompetences līmeni darba aizsardzībā.

  7. Prast izmeklēt vieglos nelaimes gadījumus darbā un piedalīties citu nelaimes gadījumu izmeklēšanā.

  8. Spēt pielietot pamatzināšanas par arodveselību, ugunsdrošību, elektrodrošību, pirmās palīdzības sniegšanu.

  9. Apgūt zināšanas, kas nepieciešamas uzticības personām, lai spētu:

9.1. Piedalīties darba vides iekšējās uzraudzības veikšanā, tai skaitā darba vides riska novērtēšanā, darba aizsardzības pasākumu plānošanā un efektivitātes pārbaudē;

9.2. Piedalīties darbā notikušu nelaimes gadījumu un arodslimību gadījumu izmeklēšanā;

9.3. Sadarboties ar darba devēju un darba aizsardzības speciālistu darba apstākļu uzlabošanā uzņēmumā.

 

Maksa par programmas apguvi – EUR 190,00 (būs iespēja maksāt pa daļām).

Nodarbības plānotas 2018. gada pavasarī.

Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte.

Programmas īstenošana ārpus Liepājas – pēc pieprasījuma.

 

Pieteikties LiepU Mūžizglītības nodaļā pie projektu vadītājas Līgas Apenītes, Lielā iela 14, 4. stāvs, 428. kab. Tālr.: 20234301, e-pasts: liga.apenite@liepu.lv vai, aizpildot pieteikšanās anketu (skatīt ŠEIT https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem).