LiepU izdevumi

Viņu laiks laipu met

Viņu laiks laipu met  : Liepājas filologu zinātniskie un metodiskie raksti, konferenču tēzes un publicistika (retrospekcija 20. gadsimta 60.–90. gadu pētījumos). Liepāja : LiePA, 2013. 136 lpp.

 

 

Krājumā „Viņu laiks laipu met” ir sakārtotas Liepājas filologu zinātniskās, populārzinātniskās un metodiskās publikācijas, kas dažādos izdevumos nākušas klajā pagājušā gadsimta 60.–90. gados. Krājumā ietverti vairāku Tagadējās Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes bijušo docētāju (Maigones Beitiņas, Dzidras Dombrovskas, Ausmas Grīnvaldes, Vilmas Kalmes, Riharda Kārkla, Birutas Petres, Ārijas Ptičkinas, Antoņinas Reķēnas, Dzintras Skrubes, Vairas Strautiņas, Almas Šmites) zinātniskie raksti, konferenču tēzes un publikācijas pedagoģiskajā presē – laikrakstā „Skolotāju Avīze” un žurnālā „Skola un Ģimene”. Krājuma izveidi rosinājusi vēlēšanās nepazaudēt iepriekšējās filologu paaudzes pētniecisko devumu, padarīt to pieejamu mūsdienu studentiem, jaunajiem pētniekiem un citiem interesentiem.

 

SATURA RĀDĪTĀJS

Ievadvārdi. Viņu laiks un mūsu atbildība

 

Prologs

 

Vaira Strautiņa

A. Kronvalda uzskati par latviešu valodu un tās attīstības iespējām

 

I. Studentu filoloģiskā izglītošana Liepājā

 

Rihards Kārkls

Par sacerējumu vērtēšanas sistēmu

 

Antoņina Reķēna

Studentu iesaistīšana Latviešu valodas un literatūras katedras zinātniski pētnieciskajā darbā

 

Biruta Petre

Topošo pamatskolas skolotāju sagatavošana darbam ar skolēnu leksiku

 

Dzidra Dombrovska

Literatūras specialitātes studentu izziņas interešu padziļināšanas iespējas padomju literatūras kursa apguvē

 

Rihards Kārkls

Grafisko zīmējumu efekts literatūras vēstures kursā augstskolā

 

Vaira Strautiņa

PMācību līdzekļi un to loma neklātienes studentu apmācībā latviešu valodā

 

II. Bērna valodas kopšana un bagātināšana

 

Rihards Kārkls

Skolēnu iztēles un fantāzijas attīstīšana – nepieciešams priekšnoteikums radošo sacerējumu mācīšanā

 

Maigone Beitiņa

Dažu dzimtās valodas aspektu loma jaunāko klašu skolēna personības izaugsmē

 

Alma Šmite

Māra Čaklā bērnu dzeja (dzejoļu krājuma „Bimm-bamm” analīze)

 

Vilma Kalme

Valodiņa – cik bagāta esi?

 

Ārija Ptičkina

Dažas sešu gadu veco bērnu prasmes darbā ar vārdu

 

Dzintra Skrube

Daži paņēmieni vārdu krājuma paplašināšanā un aktivizēšanā darbā ar vidējās grupas bērnudārza audzēkņiem

 

III. Runas un domāšanas attīstības metodika

 

Antoņina Reķēna

Ieklausies dzīvajā tautas valodā!

 

Vaira Strautiņa

Par dažiem runas kultūras jautājumiem pamatskolā

 

Dzidra Dombrovska

Fakultatīvo nodarbību loma skolēnu loģiskās domāšanas attīstībā

 

Ārija Ptičkina

Par skolēnu valodas un domāšanas attīstību ābeces periodā

 

Biruta Petre

Dažas atziņas par skolēnu leksikas bagātināšanu un izkopšanu vidusskolas 9. klasē, mācot leksikoloģiju

 

Vaira Strautiņa

Algoritmisko shēmu izmantošana valodas mācības stundās

 

Epilogs

 

Ausma Grīnvalde

Vārds un dzejas mākslinieciskais tēls